Lager 2020 skulle vært holdt som et større fysisk lagerseminar 11. og 12. mars 2020 med tema om lagring av grønnsaker, poteter, frukt og bær. På grunn av pandemien og nedstenging ble seminaret avlyst, og i stedet ble det arrangert flere webinarer med lagring. I oktober 2020 ble generelle tema rundt lagring belyst i et webseminar hvor 140 personer deltok. Gjennomføring av webinaret ble støttet økonomisk av Gartnerhallen.

Hvordan fungerer kjøleanlegget mitt?

Torgeir Tajet fra NLR Viken gikk gjennom de ulike komponentene som kjøleanlegget består av, oppgaven til de ulike elementene, fordamperkapasitet, ∆ T (temperaturforskjell inn og ut av fordamperen), Moliere-diagrammet mm. Deltakerne fikk god informasjon om hvordan de ulike elementene virker hver for seg og sammen.

> Last ned innlegget her

Lager 2020 Webinar 29

Framtidas kuldemedier

I dag benyttes det varierende kuldemedium i lagerbyggene. Erling Indergård fra SINTEF redegjorde for hvilke kuldemedier som benyttes i dag, hvordan utfasing av kjølemedium er planlagt framover og hvilke alternativer som finnes.

> Last ned innlegget her

Ulike kassesystem, optimalisering og styring av lagre

Erlend Indergård fra SINTEF tok utgangspunkt i 28 eksisterende grønnsakslagre da han informerte om ulike lagertyper. Systemene tradisjonelle omluftslager, suction wall system, Letterbox, Græelager med pustende himling og Finduslager (Alf Johannsson) ble gjennomgått. Hvordan man kan forbedre luftkontrollen gjennom kassene ble også diskutert, likedan hvordan variasjon i utelufta påvirket luftfuktigheten på lageret, kuldekapasitet og produkttemperatur.

> Last ned innlegget her

KA-lager, løslager og hurtignedkjøling

Lagring ved kontrollert atmosfære (KA-lagring) kan være aktuelt for grønnsaker. Jon Olav Forbord ved NLR Trøndelag forklarte man ved KA-lagring kan regulere ned O2innholdet i lufta og øke CO2innholdet.

– Målsetningen er å redusere respirasjon og etylenproduksjonen, forklarte Forbord, og viste til hva optimal KA-lagring førte til og til hvilke produksjoner det kunne være aktuelt. Forbord informerte også om løslagring, som i Norge er mest kjent til potet (men brukes også en del i løk).

Effektiv kjøling starter med høstinga, opplyste Forbord, og la til hvilke forhold som er positivt for lagringa og hvorfor det er viktig med forkjøling/hurtigkjøling. Jon Olav gikk gjennom de mange ulike metodene for kjøling. CO2 innholdet i lagerlufta ble også gjennomgått.

> Last ned innlegget her

NLR Lagersjekken

Et nytt tilbud til grønnsaks- og potetprodusenter er under oppbygging, hvor målet er en gjennomgang av situasjonen på lageret. Jon Olav Forbord redegjorde for tilbudet, hvor man kan registrere lagringsklimaet over en periode og lokalisere feil og mangler. Det er innkjøpt utstyr som gjør lokale grønnsaks- og potetrådgivere i stand til å måle lufthastighet, CO2, luftfuktighet, temperatur og dataloggerne for registrering av lagringsklima over en periode. Covid 19 og smittevernregler de to siste år har gjort at opplæring av utstyret for grønnsaks- og potetrådgiverne har blitt utsatt, men vi håper at rådgiverne ganske snart er ferdig skolert og at tilbudet blir realisert for medlemmene.

> Last ned innlegget her

Planlegging og dimensjonering av lager

Torgeir Tajet fra NLR Viken avsluttet webinaret med et innlegg hvor tema var beregning av kuldebehov og kostnadsvurdering ved bygging av lager. Ved hjelp av et regneark han har utarbeidet tas det hensyn til byggemateriale, form, størrelse og volum på lagerbygninger, temperatur (inne, ute, i bakken), byggemateriale (og U-verdi), varmetap, behovet for fjerning av varme og ånding mm for å beregne dimensjonering av kjølebehov og lagerkostnader. Tajet konkluderte med at det er stor variasjon i løsninger og priser, og anbefalte å bruke NLR til å diskutere løsninger, kravspesifikasjon og tilbud.

– Det er viktig å kontakte flere leverandører for å sammenlikne løsninger og priser, samt å besøke produsenter som har bygd lager for å se og lære, poengterte han.

> Last ned innlegget her

Det ble holdt et webinar med tema fra potet 24.11.2020 – se presentasjonene som ble holdt her.