VA2020 220920 oversikt 2
Medlem
⋅ Høsting

Vekstavslutning i potet uten Reglone

Da det ble kjent at 2019 ble siste sesong for bruk av Reglone, satte NLR i gang storskala utprøving av alternative midler og risdrepingsmetoder. I 2020 ble utprøvingen forlenget, med nye midler og strategier. Tall og resultater fra forsøk i Solør (ved Camilla Bye), samt gjennomsnitt på landsbasis (utregninger ved Siri Abrahamsen, NLR Viken).
NLR Øst
20200903 potetaker Mysen
Medlem
⋅ Skadedyr

Utprøving av Attracap mot kjølmark i potet i 2020

En modifisert utgave av granulatet Attracap med norsk soppisolat har vist bedre effekt, opp mot 27 % reduksjon av kjølmarkskade, enn den originale Attracap som ga gjennomsnittlig 6 % skadereduksjon, under norske forhold. I 2021 skal det gjennomføres nye forsøk med ytterligere tilpasninger av middelet for om mulig å oppnå enda bedre effekt mot kjølmark.
NLR Øst
Potet under duk i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Ugras

Bekjemping av svartsøtvier i potet under plast/fiberduk i 2020

Svartsøtvier er et økende problem i potet. Dersom det ikke innvilges minor use for bruk av Centium for dyrking under plast/fiberduk i 2021 er det et stort behov for nye midler. Effekten av Boxer var god på svartsøtvier og ga en reduksjon i dekning av denne, mens den ikke reduserte antallet søtvierplanter. Boxer i kombinasjon med Sencor eller Fenix ga også god virkning på andre arter som linbendel og meldestokk.
NLR Øst
Rod potetblomst
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Quantis i potet 2020

I et demonstrasjonsfelt med Oleva ga tre behandlinger med biostimulanten Quantis en større avlingsandel over 55 mm uten at dette ga effekt på total avling pr daa. Leddet behandlet med Quantis hadde også høyere tørrstoff og lavere fargeindeks. Utprøving ble gjennomført etter ønske fra Syngenta.
NLR Øst
LC PC20 170720 Camilla Bye
Medlem
⋅ Potet

Utprøving av Acadian og PotatoCare 2020

Lebosol PotatoCare ble i 2020 utprøvd i fire forsøksfelt i sortene Lady Claire og Innovator på oppdrag for Azelis, i samarbeid med Findus og Maarud. Feltene lå i Solør og i Slagen.
NLR Øst
210630 Hosting av felt Colomba N gjodsling
Medlem
⋅ Gjødsling

Tilpasset gjødsling til Lady Claire – nitrogen og fosforgjødsling

Både i 2019 og 2020 ble det gjennomført tilpasset gjødsling til sortene Innovator, Lady Claire, Nansen og Taurus, i regi av NIBIO Apelsvoll. NLR Øst hadde ansvar for gjennomføringen av ett av disse feltene med Lady Claire, på Maarud gård. Her ble det prøvd ut gjødsling med 14 og 20 kg nitrogen, i kombinasjon med Opti-Start og Solatrel.
NLR Øst
Potet under plast i Rygge 19mai 2021
Medlem
⋅ Potet

N-gjødsling til Colomba 2020

Colomba er en relativt ny sort som er ser ut til å kunne bli en av hovedsortene i tidligproduksjon i enkelte distrikt. Knollansettingen til Colomba er spesielt god, og resultater fra to års gjødslingsforsøk viser at det bør gjødsles middels sterkt (15-16 kg N) for å nå optimalt avlingspotensial.
NLR Øst
20190828 graveprover Huggenes2
Medlem
⋅ Potet

Avlings- og kvalitetsprognoser for potet i 2020

Hvert år lages en prognose for potetavlinger basert på avlingsregistreringer i uke 35 i de største potetdistriktene. Prognosene blir brukt til å sette noteringspriser. Rådgivingsenhetene utfører registreringene, og tidligere potetkoordinator i NLR, Halvor Alm, har sammenstilt og kommentert resultatene. Arbeidet finansieres av Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (GPS).
NLR Øst
20210820 Visningsfelt sorter 2021
Medlem
⋅ Potet

Forsøk med nye halvseine sorter til chips i 2020

Det ble høstet gode avlinger i chips-felt i 2020, med noe varierende resultat mellom sortene i de to feltene i Råde og Kongsvinger. Ingen nye sorter ble tatt inn i prøvingen det året. Totalt er 11 sorter testet ut i 2020, hvorav 7 norske krysninger og 4 utenlandske. I feltene i Øst vises 7 av disse sortene, hvorav 5 norske krysninger og 3 utenlandske, mot målesortene Lady Claire og Bruse.
NLR Øst
Potet rod
Medlem
⋅ Sorter

Sortsforsøk i halvsein potet 2020

En ny konsumsort ble tatt med inn i verdiprøvingen i 2020, P02-13-7. Øvrige nummersorter ble prøvd ut på andre eller tredje året. I 2019 gjorde målesorten Asterix det best avlingsmessig i alle våre felt i Øst. I 2020 ga samme sort høyest avling i feltene i Solør og på Hvam. For feltet i Rygge er det nummersorten med rødmarmorert kjøttfarge, G08-3167, som ga høyest avling. Den blå nummersorten G0-1057 ga lavest avling i alle felt.
NLR Øst
Visningsfelt sorter Rygge 2021
Medlem
⋅ Sorter

Forsøk med tidlige potetsorter 2020

G06-1033 er nå prøvd over tre år og sammenlignet med Rutt, Arielle og Hassel. I felt i 2020 ga den nye sorten gode avlinger i Råde.
NLR Øst
P1000326
⋅ Klimakalkulator

Klimakalkulator for potetproduksjon

Potet er en miljø- og klimavennlig vekst, men også for denne produksjonen er det mulig å gjøre forbedringer.
NLR
Potet vekstavslutning aug
Medlem
⋅ Potet

Tørråtebekjemping og vekstavslutning i seine sorter

Det anbefales alltid en skikkelig vekstavslutning etter tørråteangrep. Dette er spesielt viktig hvis det er poteter som skal lagres utover høsten/vinteren.
NLR Agder
Settepotet biokull
⋅ Lagring

Bruk av biokull mot lagersykdommer i potet og gulrot

Potet og gulrot er begge vekster som kan langtidslagres, men de kan også være utsatt for store lagringstap på opptil 40%. En stor del av lagringstapet skyldes lagringssykdommer som sølvskurv, blæreskurv, svartskurv, fusarium- og foma-råte i potet og klosopp, gråskimmel, hvitflekk og tuppråte i gulrot. Det er potentielt store verditap for både produsenter og pakkerier. Derfor vil mindre svinn og bedre kvalitet ut fra lager vil gi en direkte verdiskaping for disse.
Fagforum Potet
1 2 3 4 5 ... 10