Bakgrunn

NLR Innlandet og Findus utførte i 2017-2020 prosjektet «Økopotet til Industri». Prosjektet ønska å få økt fart på omsettinga av økologisk potet. I tillegg til sortsprøving utførte vi i tre av åra enkle prøvinger med fiberduk, for å sikre høg nok tørrstoff i potetene.

Bakgrunnen for dette var forsøka Nibio utførte i 2014-2015, med bruk av fiberduk og insektnett i økologisk potetdyrking. Formålet i forsøksserien var å beskytte mot sikader og teger tidlig i sesongen, og kom fram til følgende konklusjon: Dekking med duk i økologisk potet gav større salgbar avling. Dette skyldtes beskyttelse mot sikader og teger tidlig i sesongen, samt en drivende effekt på grunn av vokseforholdene under duken. Nibio fant også sortsforskjeller. Tabell 1 viser resultatene i Nibio sine forsøk.

Teger overvintrer i plantemateriale i åkerkanter o.l. Finske forsøk viser at vintrer med godt snødekke, gir flere teger enn det barfrost gjør året etter. Dette kan forklare at det som oftest at tega er et mer årvisst problem i innlandet enn langs kysten.

NLR Nord-Norge har prøvd duk i ulike sorter, og erfarer at duk påskynder veksten i alle sorter, men sorter med svakt ris, får avlingsnedgang om riset er lengre enn ca 25-30 cm.

Finansiering: Utviklingsmidler til økologisk landbruk, fra Landbruksdirektoratet.

Tabell resultater dekking potet nibio 2014 15

Krav til fritering

Potet til fritering skal være gul, og ha minimum 19% ts, men helst over 20% ts for å oppnå rett kvalitet på det friterte produktet. Fargeindeksen må være under 3, og påvirkes mest av sorten. Blir fargen for mørk, er det et tegn på at det har blitt danna akrylamid som kan være kreftfremkallende. Videre skal knollstørrelsen være 43-55 mm til potetbåter, og over 43mm om de skal brukes til pommes frites. Lagringa må være over 7⁰C. Lågere temperatur vil gi mørkere stekefarge.

Tørråte er som oftest årsak til mye småfallen potet i økologisk produksjon, fordi tørråten dreper riset før poteten er ferdig. Enkelte år kan tørråten komme så tidlig at sjøl tørrstoffrike potet ikke oppnår «normal» ts%. Gode potetavlinger i økologisk produksjon i låglandet i Sør-Norge, krever tiltak som gjør at knollene oppnår salgbar størrelse før tørråten slår til. Raskere vekst vil gi større knoller. Større knoller er mer modne og har dermed mer tørrstoff enn mindre knoller.

Sorter som er sterke mot tørråte, samt lysgroing er viktigste tiltak for å oppnå best mulig potetavling. Vi ville prøve duk for være enda mer sikre på at knollene ble store nok, samt at TS% ble oppnådd.

Resultat

De tre vekstsesongene har variert veldig. 2018 var det meget tørt. Det var mye snø vinteren 2017/18, hvilket gir økt problem med tege. Teger og sikader gjør skader lengre enn de første ukene etter setting, men duk gir beskyttelse i den mest sårbare perioden. Avlingen ble derfor høgere der det var duk dette tørke året. Sorten var solist, og grunnet tørken ble avlingene svært låge på grunn av vannmangel, sikader og teger, samt tørrflekksjuke. Det var for varmt for tørråten dette året. Det kan sjå ut som om Solist tåler at duken ligger på litt lengre.

I 2019 dekket vi sorten Nansen. En rød sort som er uaktuell til fritering, men vi tenkte at det var forskjellen mellom duk eller uten duk ville være den samme. Duken ble dessverre liggende på for lenge. Nansen har svakt ris, og tok derfor stor skade av at duken låg på for lenge. Avlingene ble derfor lågere enn på ruter uten duk.

I 2020 prøvde vi også i Nansen. Vi var igjen for trege med dukavtak, men avlingene ble ikke skadet like mye som i 2019. Tabell 2 viser resultatene i de tre åra.

Tabell 2: Avlingsresultater (total og i størrelsen 40-60 mm i kg/daa) og rislengde ved dukavtak (i cm) for dyrking med og uten duk 2018-2020.

Tabell 2 dukprosjekt res Kari Bysveen

Konklusjon: Omsetting fortsatt bøygen!

Hovedmålet med prosjektet var (som nevnt innledningsvis) å øke omsetting av økopotet. Omsettinga er og blir den store bøygen for økt økologisk produksjon. Fritering ser heller ikke ut til å være en farbar veg. Et konkurrerende firma hadde et produkt på markedet, men måtte gi seg da det solgte dårlig.

Den dagen markedet er der, vet vi i alle fall at det er fult mulig å dyrke potet av rett kvalitet til fritering fra økologisk landbruk. Sorten må være rett, og duk kan sikre størrelse og kvalitet. Duken må tas av i tide, dvs. når riset er ca 25 cm høgt. Duk vil beskytte mot sikader og teger, den vi ha en drivende effekt, og vil sikre stor nok knollstørrelse.

Duk pa nyspirte poteter forsok Kari Bysveen IMG 6842
Forsøk med duk på økologiske poteter. Foto: Kari Bysveen, NLR Innlandet