Ekstremværet "Hans" har gjort stor skade hos flere potetprodusenter i områder i Østerdalen, Glåmdalen, Gudbrandsdalen, Toten og på Ringerike. Hele skadebildet er så langt ikke kjent, men skadene kommer for dagen når vannet trekker seg tilbake. Mer nedbør siste døgn gjør situasjonen enda vanskeligere for mange. Det er forferdelig trist å se nesten høsteklare åkre som blir ødelagt av altfor store mengder vann.

På grunn av «Hans» har store vannmengder gjort arealer i noen regioner utilgjengelig for kjøretøy. Ustabilt vær i juli og august i Sør-Norge har medført tørråte flere steder de siste par ukene, men bøndene kommer ikke til potetjorder for å sprøyte mot tørråte enkelte steder.

Dispensasjon for bruk av drone til tørråtesprøyting med Zorvec Endavia:

Mattilsynet har gitt dispensasjon for bruk av drone til tørråtesprøyting på arealer som ikke er mulig å komme til på grunn av ødelagte veier. Vedtaket omfatter følgende:

 • Tillatelsen gjelder bare i perioden 14.08.2023 – 01.09.2023
 • Bruksområde: Potet
 • Virkeområde: Mot tørråte
 • Dosering: 40 ml Zorvec Endavia pr daa pr behandling
 • Antall behandlinger: Maks 1 behandling
 • Behandlingsfrist: 7 dager

For øvrig gjelder godkjenningsbetingelsene som framgår av ordinær godkjent etikett.

Følgende vilkår gjelder for dispensasjonen:

 • Alle områder som skal sprøytes skal være minimum 200 meter fra bolig og fritidsbolig, og minimum 3 meter fra vann.
 • Plikt til å informere offentligheten om sprøyting på arealer som er åpne for allmenn ferdsel, jf. § 23
 • Sprøyteavdriften skal holdes så lav som mulig ut ifra forholdene og oppgaven som skal utføres.
 • Den maksimale dosen 40 ml/ daa per behandling og den arealdosen som er angitt på etiketten skal ikke overskrides.

Vilkår for dispensasjon fra § 17 tredje ledd, slik at spredning av plantevernmidler fra drone er tillatt:

 • Det er forbudt å spre plantevernmidler fra bakken nærmere enn tre meter fra overflatevann.
 • Spredning av plantevernmidler med drone skal ikke utføres når vindstyrken er over 5 meter pr. sekund målt 2 meter over bakken i åpent lende.
 • Landingsplass for luftfartøy skal så vidt mulig legges slik i forhold til feltet at overflyging av bebyggelse, drikkevannskilder og innsjøer unngås.
 • De som skal utføre spredningen plikter å utføre internkontroll.

Videre gjelder følgende vilkår ved spredning:

 • Før behandling skal man fly over feltet for å kontrollere at markeringen av feltets yttergrenser er lett synlig.
 • Den som utfører oppdraget skal i sprøytejournalen også føye til følgende informasjon: oppdragsgiverens navn og adresse, arealstørrelse, anvendt totalmengde av plantevernmiddelet, lufttemperatur, vindretning og vindhastighet under spredningen.
 • Journalen skal oppbevares i 3 år.

Om miljø (klippet fra vedtaksbrevet fra Mattilsynet):

Preparatet Zorvec Endavia er ordinært godkjent til bruk mot tørråte i potet med bomsprøyte. Miljøvurderingen som ble gjort i forbindelse med godkjenningen viser jevnt over lav risiko for uakseptable miljøeffekter og ingen risikoreduserende tiltak ble utløst som følge av risikovurderingen.

Krever tillatelse fra Luftfartstilsynet

Merk at slike flyvninger også behøver tillatelse fra Luftfartstilsynet grunnet slipp av gods, og eventuell vekt over 25 kg. Informasjon om flyging i spesifikk kategori finnes her: Spesifikk kategori (luftfartstilsynet.no)

Har du spørsmål?

Kontakt Anne Kraggerud i Norsk Landbruksrådgiving >