Produsenter som fortsatt har fine matpoteter på lager kan glede seg over hyggelige priser. Noteringsprisen i uke 5 var kr 8,05 per kg for vanlige poteter. Kerrs Pink og mandelpotet har høyere pris, hhv. kr 9,07 og kr 12,06. Målprisen som bestemmes i Jordbruksavtalen var kr 6,65 i uke 5. Øvre prisgrense er i avtaleåret 2023/2024 fastsatt til 20 % over målpris, dvs. kr 7,98 i samme uke.

Noteringspris over øvre prisgrense hører til sjeldenhetene de siste årene. Med økning i målpris til kr 6,77 i uke 6 vil øvre prisgrense bli hevet til kr 8,12 og man forventer at noteringspris igjen vil ligge under øvre prisgrense.

Lave lagerbeholdninger og høye priser

Når vi sammenligner noteringsprisen i uke 5 med fjorårets pris ligger vi ca 30 % høyere i år. Jordbruksavtalens økning i målpris utgjør ca 7 %, så den forklarer bare en liten del av prisøkningen. Det er naturligvis de markedsmessige forholdene med lav tilgang og høy etterspørsel som er hovedårsaken. Den vanskelige avslutningen på vekstsesongen 2023 med oversvømmelser, sykdomsangrep og utfordrende høsteforhold må ta mye av skylda for at det er unormalt lite norske matpoteter klasse 1 på lager. Restbeholdningen av matpoteter i Norge kryper nedover mot 11.000 tonn, og omsatt mengde ligger i overkant av 1000 tonn i uka. Da ligger det i kortene at det blir en lenger periode med import av matpoteter enn i et normalår.

Det er tidlig å spå hvordan overgangen til ny sesong med norske tidligpoteter vil bli, men det må være lov å håpe på et marked der etterspørselen er god og omsetningen går lett allerede fra starten.

Også fra våre naboland rapporteres det om lave lagerbeholdninger og høye priser. Samtidig meldes det om knapphet i tilgang på settepoteter, slik at det begrenser muligheten til å øke arealene i vekstsesongen 2024. Fra de norske settepotetfirmaene meldes også om uvanlig stor etterspørsel og det er allerede utsolgt for mange sorter.

Når det gjelder overgangen fra kronetoll til prosenttoll på potet, potetflak og potetgranulat som ble vedtatt fra 1. januar 2024, er det besluttet en overgangsperiode til 31. august. I praksis betyr det at tollsatsen vil følge kronetoll i denne perioden, og at prosenttoll blir iverksatt fra 1. september. Formålet med en overgang til prosenttoll er å gi økt beskyttelse for norsk produksjon og dermed styrke avsetningsgrunnlaget.

Begrep og forklaringer

Noteringspris: Gjennomsnittspris til produsent for poteter klasse 1, størrelse 42 – 67 mm levert som sams bulkvare til utvalgte pakkerier på Østlandet, fra produsent, ikke justert for frakt til Oslo. Pris på den dominerende potetsorten i markedet.

Målpris: Den prisen myndighetene mener jordbruket reelt skal kunne oppnå ut fra balanserte markedsforhold og det fastsatte importvernet.

Øvre prisgrense: Ligger vanligvis 12% over målpris, men for målprisåret 2023/2024 er øvre prisgrense 20% over målpris.

Overnotering: Når noteringsprisen er over øvre prisgrense. Dersom dette skjer i to uker på rad vil landbruksdirektoratet vurdere administrative tollnedsettelse.

Kilder

Landbruksdirektoratets info om målpriser: Målpriser - Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratets ukentlige oppdatering

Ukens marked - Landbruksdirektoratet Prisinformasjon | Grøntprodusentenes Samarbeidsråd (grontprodusentene.no)