Kiebitz1

Kiebitz er en tysk sort til chips

Foredler

Norika

Kryssning :

-

Foredlerbetegnelse :

-

Prøveperiode i Norge :

Ikke verdiprøvd

Knollbeskrivelse :

Knollene er gule i skallet, rundovale og med relativt grunne grohull. Kjøttfargen er lysegul.

Tidlighetsgruppe og anvendelsesområdet :

halvtidlig/halvsein

Tørrstoffinnhold :

høyt 26%

Antall knoller pr plante :

12

Oppspiring, friskt ris ved høsting/ tidlighet :


Grønne knoller :

utsatt

Vekstsprekker :

-

Indre defekter og Rust :

litt sentralnekrose

Enzymatisk mørkfarging i rå tilstand :


Misformede knoller :


Støtblått :


Tørkesvak og liten rismasse. God lagringsevne. Klarer å lagres under 8 C

Dyrkingsveiledning

Kiebitz er en halvtidlig/halvsein(tidlighet 5,0) tysk chipssort sort fra NORIKA. Sorten er registrert for sertifisert avl, men ikke verdiprøvd i Norge. I chipssorsfeltene har den vært med i 3 år.

Knollbeskrivelse

Knollene er gule i skallet, rundovale og med relativt grunne grohull. Kjøttfargen er lysegul.

Behandling av settepotetene.

Kiebitz spirer nesten like sein som L.Claire. Sorten har omtrent så lang dvaletid på lager som L. Claire, dersom knollene ikke er angrepet av noen form for råter eller vært utsatt for andre ting som har stresset knollene. Ved varmebehandling eller lysgroing, så er det å anbefale en samme varmesum som for Saturna. I praksis betyr dette 110-120°d varmebehandling eller 250°d ved lysgroing. Det gjelder her som generelt ellers ved varmebehandling at groene ikke blir for lange, og at en har litt å gå på i tilfelle at planlagt setting blir utsatt. Aktuell varmebDyrehandling kan da bli 14 – 15 dager ved 12° C dersom potetene har vært holdt på maks 4° C og ikke groene er vekket. Dersom groene er vekket vil det være aktuelt å redusere varmebehandlinga med 3-4 dager. Aktuell lysgroing: 4-5 uker ved 12°C(kort lysgroingstid gir ansett av flere knoller). Kiebitz skal ikke settes før jordtemperaturen er >8°C.

På grunn av relativt sein oppspiring anbefales det å beise settepoteten mot svartskurv på utsatt jord (kaldere jordtyper, og der klimaer er noe kjøligere), og ved tidlig setting. Spesielt viktig er det å beise settepoteten dersom en ferdighypper ved setting. Friske settepoteter er viktig da sorten er utsatt for stengelråte.

Gjødsling

Nitrogen gjødslinga skal tilpasses settetid/forventet avling , forgrøde/N min innhold i jorda, jordart, utvasking etter setting og fram mot slutthypping, vanning/ikke vanning, sortjustering og bruksområdet.

Normen tilsier 10 kg N/daa ved forventet avling på 3000 kg/daa. Det gis 2 kg N i tillegg for hvert tonn forventet meravling utover dette.(se tabell under for normgjødsling).

Det bør gis et tillegg på 1-2 kg N/daa på lettere jord ved samme forventet avlingsnivå, i form av fullgjødsel eller andre N gjødseltyper.

Dersom en forventer ei avling på 3 tonn pr daa, skulle 85 kg 12-4-18 pr daa passe for normen. Vær obs på at også kalium vaskes ut, så derfor vil deling av 12-4-18 aktualiseres dersom det ikke tas inn ekstra kalium i gjødselplanen.

Sorts-justering : Norske gjødslingsforsøk tilsier at sorten responderer bra i avling på et tillegg utover normen(ca 30 kg 12-4-18 el 4 kg N). Det anbefales derfor å øke N mengda til Kiebitz med 15-20 % i forhold til normtalla (dvs en justering på 1,5-2 kg N/daa dersom forventet avling er 3 tonn).

Det er alltid nødvendig å vurdere tilleggsbehov av nitrogen etter hvor mye som er vasket ut mellom setting og 20 cm ris (BBCH-40-45). Sjekkes med nitrogenkalkulatoren på NIBIO.no.

Dersom det vannes intensivt flere ganger i sesongen bør det gis et tillegg på 1-2 kg N/daa.

For å sikre kvalitet, tørrstoff, chipsfarge og lagringsevne så må det vurderes å trekke fra 0-1kg N/daa i forhold til normen der en har kortest veksttid.

Dersom normgjødslinga og korrigeringer til sammen blir over 12 kg nitrogen pr daa, så bør nitrogengjødslinga deles og alltid på lettere jordarter.

N- gjødslinga må tilpasses lokale forhold slik at tørrstoffinnhold, lagringsevne og chipsfargestabilitet ikke svekkes. Konsulter også varemottaker.

Vanning for å nyttiggjøre seg gjødsla og å unngå tørkestress er viktig da sorten er meget kravstor og ikke vil ta seg opp igjen etter nærings- og vannmangel. For å få et optimalt opptak av gitte næringsstoffer, er det en forutsetning at jorda har god nok vanntilførsel. Det er viktig å sikre Kiebitz nok fosfor og kalium, ett tillegg utover normen kan være aktuelt.

For å sikre god næringsforsyning:

Aktuelle gjødselmidler i tillegg til fullgjødsla kan være Polysulphate og OPTI KAS 27 for å få gitt nok kalium og magnesium(sjekk jordprøver). I tillegg vil bladgjødsling med magnesium en eller to ganger i vekstsesongen være ei god forsikring mot at riset visner ned for tidlig. Aktuelle bladgjødslingsmidler kan være Magtrac, Flex eller Solatrel. Disse kan være med på å forhindre mangelsymtomer og stagnasjon i risveksten.

For å sikre tørrstoffinnholdet og modning så er det viktig med nok fosfor(P). Her er normen 3,5 kg P/daa ved forventet avling på 3 tonn med en økning på 0,5 kg forventet tonn avling utover 3 tonn. Dersom P- AL tall er lave (P- AL < 5) så vil det være behov for tillegg utover det som fullgjødsla gir(se kurve). Videre er det viktig at det gis nok fosfor til Kiebitz for å sikre ei god rotutvikling og planteetablering. Jord som tradisjonelt er kald fra våren bør gis et tillegg av 1-2 kg/daa P utover normen selv om P-Al er lavere enn 9. Dette gjelder særlig på lettere jordarter.

Ved lavere K-Al tall enn 11 bør det alltid gis ett tillegg utover det fullgjødsel 12-4-18 gir.

Dersom det er lave kalsiumtall i jorda (Ca-AL <80) er det nødvendig å gi tillegg utover det som gis 12-4-18. Kalksalpeter/Nitrabor som N kilde vil være med på å gi mer kalsium. Kalsium er med på sikre indre kvalitet(kolv og nekroser) og å forebygge bløtråte.

Dersom avlinga kun skal benyttes til settepoteter er det å anbefale 70 % av ovenstående nitrogen mengder, mens tilførsel av de andre næringsstoffene kan reduseres noe da forventa avling er lavere. Fosfortilførselen må være god å sikre bra knollansett og god rotutvikling.

Setteavstand

Til chipsproduksjon av Kiebitz anbefales 25 cm setteavstand (5000 planter/daa ved 80 cm radavstand), forutsatt at midlere settepotetstørrelse(60-80grams) benyttes. Benyttes større settepotet økes setteavstanden. Der veksttida er kortere kan en øke setteavstanden opp mot 30 cm. Kiebitz ansetter omtrent like mange knoller pr plante som L.Claire. Den er muligens noe seinere enn Lady Claire, og en kan få for stor andel store knoller dersom den settes med lengre avstand enn 25 cm (gjelder spesielt der veksttida og varmesummen er høy(Oslofjordområdet og i Mjøsområdet).

I Trøndelag anbefales foreløpig 30 cm setteavstand der midlere frøstørrelse benyttes for ikke å få for stor andel småpotet: Dette gjelder der vekstsesongen er kort.

Dersom det er snakk om oppformering av eget frø, anbefales å gå ned til 15-20 cm avstand ved 80 cm radavstand, og gjerne benytte noe større frø. Dersom radavstanden er en annen, reduseres setteavstanden med ca 2 cm for hver 5 cm økning av radavstanden utover 80 cm.

Sykdommer og skadedyr

Kiebitz må ha god oppfølging med vanning og tørråte kamp i vekstsesongen. Sorten er middels sterk mot flatskurv og får lett grønne knoller. Settedybden bør være 4 cm under flatland, samt at en lager breie fårer med stort jordvolum.

Bekjempelse av sikader og teger etter behov er viktig, da angrep vil kunne gi for tidlig avmodning av riset.

Bruk av Amistar for å bekjempe tørrflekksyke, vil også være en god forsikring mot at riset kollapser for tidlig og at avlingssvikt inntrer.

Jordarbeiding

Som i all potetdyrking så er det grunnleggende god potetdyrkingspraksis som ligger i bånn.

Jordarbeiding i laglig jord og slik at det minimum er 20-25 cm løsjord å sette potetene i. Settedybde 4 cm under flatland, og 5-7 cm jordoverdekking av settepoteten etter setting (målt fra toppen på settepoteten, dersom en planlegger to gangers hypping).

Ugras

Forsvarlig og god ugraskamp, med godkjente midler brukt på rett måte, og i kombinasjon med radrensking/hypping. Etter siste hypping(eller etter ferdighypping ved el rett etter setting) så skal fåra være bredskuldret og ha et størst mulig jordvolum. Jordekningen bør være 12-15 cm over toppen av settepoteten. Dette for å gi potetene mest mulig plass å vokse i uten at knollene skal bli grønne. Kiebitz er utsatt for grønne knoller.

Vanning

Videre er det nødvendig med en god vatningspraksis etter behov da sorten er noe tørkesvak og har liten rismasse. Flatskurv kan bekjempes med god vanntilgang tidlig. Dvs. å starte vanninga ved begynnende knollansetting (dersom det er behov), og forsette fram mot ei uke før risdreping. Sterk tørke før høsting kan forandre noe på dette. Nedsprøyting av riset sikrer avlinga mot tørråtesmitte(planlegg lengre tid på nedvisninga nå som Reglone er borte). Det er viktig å ta potetene skånsomt opp, og plassere dem på et svalt sted raskt etter opptak. Dette for å hindre direkte sollys, for sterk ånding og uheldig sårkork- dannelse. Fuktighet på knolloverflata, må tørkes raskt opp, og opptak i regnvær skal ikke skje.

Lagring

Rett etter opptak er det viktig å få tørket bort fritt vann på knolloverflata. Deretter kjøles potetene gradvis ned til ønsket lagringstemperatur. Kiebitz kan lagres på lavere temperatur enn 8°C og allikevel beholde chipskvalitetene. Avtal med varemottaker da leveringstidspunktet også er førende for lagringstemperaturen.