Kortnavn: Biokull i potetproduksjon

Prosjektets varighet: 2022-2024

Innhold: Biokull framstilles gjennom pyrolyse av ulike typer biomasse. Biokull består i hovedsak av stabilt karbon som er motstandsdyktig mot biologisk nedbrytning. Ved tilsetning i jord har biokull potensiale til å gi en jordforbedrende effekt samtidig som det gir klimaeffekt ved å binde karbon og redusere lystgassutslipp.

Prosjektet skal undersøke effekten av biokull fra Oplandske Bioenergi i omløp med potet. Det skal anlegges flerårige feltforsøk på ulike jordtyper, som tildeles ulike varianter av biokull, alene og i kombinasjon med ulik organisk og uorganisk gjødsel. Effekten på avling og kvalitet av potet i år vil bli undersøkt i år 1 og 3. Det vil bli tatt avlingsprøver av kornavlingen i år 2. Det vil blir gjort undersøkelser av jordfysiske og jordkjemiske egenskaper alle tre år.

Resultatene vil bli formidlet til dyrkere, rådgiver, forskere og myndigheter gjennom markdager, artikler og rapporter. Prosjektet skal gi et bedre beslutningsgrunnlag for både praktisk bruk, rådgivning og politikkutforming i forhold til biokull.

Hovedmål: Målet med prosjektet er økt verdiskaping, bedre jordkvalitet og reduserte klimautslipp i potetproduksjonen gjennom økt kunnskap om bruk av biokull.

Prosjektet forventes å gi ny kunnskap om effekten av tilført biokull i potetjord, - i ulike mengder og granuleringer, i ulike blandinger og ved ulike jordtyper.

Prosjekteier: NIBIO

Kontaktperson: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO Apelsvoll (e-post: eldrid.lein.molteberg@nibio.no)

Samarbeidspartnere: Oplandske Bioenergi AS. Det skal etableres samarbeid med NLR for gjennomføring av feltforsøk

Finansiering: Klima- og miljømidlene hos Landbruksdirektoratet

Biokull nibio Erik Joner
Biokull. Foto 1: Erik Joner. NIBIO. Foto 2: Kari Bysveen, NLR Innlandet
Biokull IMG 4637 Kari Bysveen vanilla
Biokull. Foto 1: Erik Joner. NIBIO. Foto 2: Kari Bysveen, NLR Innlandet