Prosjekttittel: Lagringsforholdenes betydning for mengde akrylamid i potetchips

Prosjektets varighet: 2017-2018

Innhold: Målsettingen med prosjektet er å redusere akrylamidinnholdet i potetchips gjennom ny kunnskap om optimale lagringsforhold for potetene. Det vil være særlig fokus på betydningen av forhøyede karbondioksidnivåer, og på samspillet mellom luftsammensetning og råvarekvalitet.

  • I prosjektet skal det gjennomføres en kartlegging av den faktiske luftsammensetningen i norske potetlagre.
  • Det skal også gjennomføres kontrollerte lagringsforsøk hvor samspillet mellom råvarekvalitet og ulike lagerløsninger for chipspotet studeres.
  • Videre skal det innhentes erfaringer på området fra kunnskapsmiljøer internasjonalt. Ny kunnskap om luftsammensetning kan gi et gjennombrudd i forhold til å forklare uventede variasjoner i innhold av akrylamid.

Det vil gi potensiale for forbedret produktkvalitet og økt utnyttelsesgrad av råvaren samt redusere risikoen for å ikke tilfredsstille nye og strengere krav. Totalt sett kan prosjektet få stor betydning for framtidig verdiskaping innen norsk potetproduksjon. Prosjektet har i tillegg et folkehelseaspekt, gjennom å redusere mengde av potensielt kreftfremkallende stoffer i kosten.

Dersom resultatene bekrefter betydningen av luftsammensetning for mengde akrylamid vil arbeidet med temaet bli søkt videreført i et større forskningsprosjekt.

Hovedmål: Redusert innhold av akrylamid i friterte potetprodukter gjennom ny kunnskap om betydningen av CO2-opphopning på lager.

Delmål 1: Ha oversikt over kunnskapsstatus i forhold til betydningen av luftsammensetning på lager for dannelse av akrylamidinnhold ved chipsproduksjon

Delmål 2: Ny kunnskap om optimal luftsammensetning ved lagring av chipspotet

Delmål 3: Økt kunnskap om betydningen av råvarekvalitet for følsomhet i forhold til luftsammensetning på lager

Lager20201120073203

Prosjekteier: Maarud AS

Kontaktperson: Pia Heltoft, NIBIO, pia.heltoft@nibio.no

Samarbeidspartnere: NIBIO, Maarud AS

Finansiering: Regionale Forskningsfond (Innlandet) og samarbeidspartnere.