Innhold:

På bakgrunn av målsetningene om økt forbruk av frukt og grønt samt en økning av andelen norske produkter, ønsker vi i denne utredningen å sette fokus på mattrygghet for disse produktene generelt og sett i forhold til ulike produksjonsmåter for å bidra til å sikre en trygg økning i konsumet.

Utredningen vil være basert på data fra Mattilsynets løpende overvåking av rester av plantevernmidler i matvarer på det norske markedet for perioden 2016-2021, som vil inkludere data fra to perioder av overvåkingens 3-årige prøvetakingsplan. Totalt analyseres ca. 1400 prøver pr år hvorav frukt og grønt omfatter ca. 80 %. For norske produkter inkluderer dataene informasjon om produksjonsform der dette er en relevant faktor (eks. friland, tunnel og veksthus) noe som muliggjør en analyse av hvordan dette påvirker forekomst av plantevernmidler. Dataene inkluderer også informasjon om produksjonsland for importerte matvarer, slik at norske resultater kan relateres til resultater for matvarer importert fra EU/EØS og tredjeland. Det vil bli lagt vekt på å inkludere et så bredt spekter av ulike produkter i kategoriene frukt og grønt som mulig, men med en antakelse om prioritet for bær som produseres både på friland, i tunnel og evt. i veksthus samt tidlig- og lagringsvarianter av gulrøtter og poteter. Sentrale aktører innen frukt- og grøntnæringen vil konsulteres i oppstarten av arbeidet for å gjøre et best mulig utvalg av produkter til denne analysen av overvåkingsdata.

Hovedmål:

Klarlegge sammenhenger mellom produksjonspraksis og rester av plantevernmidler i utvalgte matvarer undersøkt gjennom den løpende norske mattrygghetsovervåkingen, og vurdere hvordan disse resultatene kan og bør utnyttes i arbeidet for en trygg økning av andelen av norsk frukt og grønt.

Eventuelle delmål:

  1. Identifisert potensielle konkurransefortrinn og utfordringer knyttet til utvalgte produkter (råvarer) og produksjonsformer med tanke på kjemisk mattrygghet (rester av plantevernmidler)
  2. Vurdert aktuelle tiltak knyttet til produksjonsform mv. for økt mattrygghet på det norske markedet, inkludert aktuelle konsekvenser for norske produsenter
  3. Utarbeidet anbefalinger for utvalgte produkter, produksjonsmåter mv. for å sikre trygg mat til norske forbrukere

Prosjekteier: NIBIO

Prosjektleder og kontaktperson: Marianne Stenrød, NIBIO

Samarbeidspartnere: NIBIO Divisjon Bioteknologi og plantehelse og NLR

Finansiering: Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA)

Samlebilde jul vegetarisk jul FG 08041 Foto Mari Svenningsen JPG
Foto: Mari Svenningsen
Forskningsmidlene logo