Prosjektets varighet: 2010-2014

Innhold: Prosjektets hovedmål er å forbedre den fremtidlige bekjempelsen av PCN.

Potetcystenematoder (PCN) har stor økonomisk betydning for de produsentene som blir rammet. Både gul PCN (Globodera rostochiensis), og hvit PCN (G. pallida) er karanteneskadegjørere, og er regulert i Matloven.

Resultatene fra prosjektet vil forbedre bekjempelsen av PCN og kanskje åpne for forandringer i forvaltningen av PCN. Ny kunnskap vil øke effektiviteten i norsk potetproduksjon.

En referansegruppe med representanter for dyrkere, rådgivere, industri og myndigheter vil delta i prosjektdiskusjoner og evaluere prosjektets framdrift.

Delmål:

a) Identiteten til valgte PCN-populasjoner dokumenteres med mikroskopi, iso-elektrisk fokusering og DNA-baserte teknikker som PCR og RFLP. Patotypetest gjennomføres ved JKI Tyskland og ved Bioforsk Plantehelse.

b) Smittenedgang i bestemt felt studeres på arealer som er karantenelagt siden 1955. Egg fra PCN-cyster skal gjennomgå en klekketest. Videre undersøkes infeksjonsdyktighet og reproduksjonevne (av klekte juveniler) på mottakelige potetsorter.

c) Studier av forekomst og patogenitet hos parasittære mikroorganismer på PCN, samt identifikasjon og kvantifisering av mikro-organismer basert på molekylære metoder (samarbeid med JKI Tyskland).

d) Betydningen av tidligpotet og Solanum sisymbriifolium for saneringen av PCN. Feltforsøk i Nord-Trøndelag, Rogaland, Agder, Østfold og Vestfold, undersøkes. e) Kartlegging av resistens -og toleranse hos norske noen markedssorter av potet undersøkes med PCN populasjoner av kjent art og patotype (e). Initialstudier av pathosystem- nematode/plante-interaksjon (proteomics) ved hjelp av molekylære metoder (gjennomføres ved Universidad Autonoma de Madrid Spania i samarbeid med Bioforsk Plantehelse).

Pcn paa potetplante i andesfjella foto ricardo holgade
Cyster av PCN (potetcystenematode) på ei potetplantes røtter i Andesfjella (Titicacaområdet). Foto: Ricardo Holgado

Kontaktperson: Ricardo Holgado, NIBIO Bioteknologi og plantehelse.

Samarbeidspartnere: Norsk Landbruksrådgiving, Mattilsynet, Maarud, Gartnerhallen, Norges Bondelag, Settepotetdyrkernes landslag, Fagforum Potet, Julius Kühn-Institut-Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen (tidligere Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft), Rothamstead Research, England, Universidad Autonoma de Madrid Spania.

Hvit pcn cyster foto r holgado
Cyster av hvit PCN på ei potetplantes røtter. Foto: Ricardo Holgado
Solanum sisymbriifolium
Solanum sisymbriifolium, en slektning av potetplanta. Denne arten får cystene til å klekke, men PCN greier ikke å reprodusere seg selv i felt med slike planter. Prøves ut i feltforsøk. Foto: Arne Vagle, NLR Rogaland