Kortnavn: Teknopotet

Prosjektets varighet: 2024-2027

Hovedmål:

Norskandel og lønnsomhet skal økes for poteter generelt, og småpoteter spesielt, gjennom utvikling av ny kunnskap og teknologi og nye verktøy. Målet er en mer kostnads- og ressurseffektiv produksjon av små poteter, med mindre andel over/understørrelse, bedre kvalitet og lavere lagersvinn.

Delmål:

  1. Legge til rette for større og mer samlet knollansett, gjennom økt forståelse av betydningen av sort, kombinert med fysiologisk status i settepoteten og ulike typer settepotetbehandling
  2. Øke kunnskapen om vannhusholdning og knollansett i potet, og utvikle metodikk for fjernmåling av vannbehov gjennom bruk av droner og jordfuktsensorer
  3. Utvikle modeller for prediksjon av potet-, og lagringskvalitet, med utgangspunkt i bildeanalyse, Raman spektroskopi og mer tradisjonelle dyrkings-, lagrings- og kvalitetsdata

Prosjekteier: NIBIO

Prosjektleder/prosjektledelse: Eldrid Lein Molteberg, NIBIO

Kontaktpersoner: Eldrid Lein Molteberg, Pia Heltoft, Jaroslaw Grodek, Jørgen Mølmann

Samarbeidspartnere: Bama, Gartnerhallen, Agdir, Brødr. Freberg, Norgro, og produsentene Hans Håkon Westlund, Thore Sigurd Woll, Ole Morten Nyberg, Arne Aarnes, Houm og Flammen, NLR

Utenlandske prosjektdeltakere: Nora Olsen (University of Idaho) + IHAR (National Research Institute in Poland​)

Finansiering: Totalt er prosjektet på kr 15,4 millioner. Av dette kommer 80% fra Fondet for jordbruk og matindustri, 8,6% fra Grofondet og 11,4% egeninnsats fra samarbeidende bedrifter​.

Innhold:

Hovedmålet for prosjektet er å utvikle ny kunnskap, teknologi og verktøy for økt presisjon i dyrking og lagring av små matpoteter. Formålet er at markedet for småpoteter i størst mulig grad skal kunne dekkes av norske småpoteter med rett kvalitet. For at produksjonen skal være lønnsom må antall knoller per plante økes, knollene må ha rett størrelse og være mest mulig jevnstore, og lagringsstrategiene må tilpasses poteter som er små og pakkes tettere i kassene.

Prosjektet skal øke presisjonen i dyrking og lagring av småpoteter gjennom å kombinere ny teknologi og ny kunnskap om fysiologisk status og utvikling av poteter. Prosjektet vil blant annet ha fokus på økt presisjon i forbehandling av settepotetene, gjennom ny kunnskap om betydningen av lys/led-lys og midler for spirekontroll på fysiologisk kvalitet og knollansett. Prosjektet vil også fokusere på knollansett i forhold til jordfuktighet, og på utvikling av modeller for fjernmåling av vannbehov gjennom bruk av droner og jordfuktsensorer. God kvalitet ut fra lager er også svært viktig. Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målinger med innovative ikke-destruktive metoder, sammen med dyrkingsdata og andre kvalitetsdata, kan brukes i modeller for å forutsi kvaliteten etter lagring.

Prosjektet er samlet forventet å gi nye verktøy, blant annet for kontroll og styring av jordfuktighet i sesongen, og for prediksjon av potetkvaliteten etter lagring. Prosjektet skal også utvikle veiledninger for bruk ved dyrking og lagring av småpotet, med særlig fokus på strategier for forbehandling, vanning, knolltilvekst og høsting, og lagring.