I potetdyrkinga i Norge har vekstavslutning med dikvat (Reglone el Retro) helt dominerende, av og til i kombinasjon med risknusing. Dikvat ble forbudt å bruke i 2020. Norsk Landbruksrådgiving (NLR) ville se på alternative metoder. Da prosjektet startet var det tre aktuelle virksomme stoffer å prøve ut karfentrazonetyl (Spotlight Plus), pyraflufenetyl (Gozai) og pelargonsyre (Beloukha). De tre preparatene har de siste årene vært under utprøving som alternativ til Reglone i potet og i andre vekster (bl.a. frøproduksjon og jordbær) i Europa. I de norske forsøkene i 2019 ble Gozai og Spotlight prøvd ut, i tillegg til risknusing.

Demofeltene fra sør til nord

Det er viktig å kjøre forsøk i hele landet. I dette prosjektet ble det anlagt ni demonstrasjonsfelt fra Søgne i sør til Målselv i nord.

Tabell 1: Oversikt over demonstrasjonsfeltene i 2019. I tabellen er det informasjon om sted, feltansvarlig, forsøksvert, sort, og datoer for setting, risknusing og høsting.

NLR-enhetFeltansvarligStedFeltvert*SortKlimastasjonSette-datoRis-knusingHøste- dato
AgderSigbjørn LeidalSøgnePer TryLady RosettaKjevik20/528/823/9
RogalandArne VagleSandnesOddvar SkjævelandFakseSærheim10/529/826/9
TrøndelagJon Olav ForbordSkognBjarne FaanesAsterixKvithamar28/419/828/9
ØstCamilla ByeKirkenærErik FurulundOlevaÅsnes15/59/927/9
ØstHilde OlsenMysenJon Erlend RuudLady ClaireRakkestad30/425/817/9
InnlandetVidar WestumRenaOle Morten NybergMandelRena12/623/816/9
InnlandetKjetil MostueIlsengArne SåstadAsterixIlseng31/52/923/9
VikenSiri AbrahamsenHedrumKarl Robert BerganAsterixTjølling10/53/925/9
Nord NorgeKristin SørensenMålselvDag Idar NilsenAsterixMålselv31/59/924/9

* Takk til alle feltverter. For å få fram resultater som gagner alle produsenter er Norsk Landbruksrådgiving, NIBIO og andre avhengig av feltverter som stiller sine arealer til disposisjon.

Registreringer i vekstsesongen og etter høsting

I alle feltene ble riset gradert på en skala fra 1 til 100%, hvor fullt grønt ris i god vekst ble vurdert til 100%. I tillegg ble graden av nedvisning og gjenvekst undersøkt. Det ble gjort registreringer på plantene til fem ulike tider. Første registrering ble utført rett før første behandling. Deretter ble det utført registreringer ved 2-3, 4-5, 10 og 15 dager etter første behandling.

Ved høsting ble det gjort vurderinger av knollenes evne til å slippe riset og det ble tatt avlingskontroll. I tillegg ble det tatt ut prøver for vurdering av skallkvalitet, vanlig knollkvalitet og tørrstoff. Brutto avling ble størrelsessortert.

Sammendrag

Målet med prosjektet var å undersøke mekaniske og kjemiske alternative metoder til dikvat (Reglone/Retro) for å oppnå god vekstavslutning i potet. Målgruppene for prosjektet var rådgivere og potetprodusenter. Ulike metoders effektivitet i nedvisning av potetriset og virkning på avling og kvalitet ble undersøkt. Det ble arrangert markdager i alle felt rett før potetopptak.

Konklusjonen er at de nye midlene virker saktere enn Reglone, og at vekstavslutningen derfor må starte tidligere enn det man har gjort med Reglone. Behandling Gozai og Spotlight fører til at knollene henger fast på riset i større grad enn det de gjør etter behandling med Reglone. Generelt slapp knollene godt, med en tendens til litt bedre der det var risknust eller behandlet med Reglone. Gozai og Spotlight Plus virker senere enn Reglone, men har etter 2 behandlinger gitt nedvisning av det meste av potetriset ca. to uker etter siste behandling. Kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus har fungert godt.

Med hensyn til flassing er det ingen sikre forskjeller mellom behandlingene. Det er en tendens til lavere tørrstoff på, da risknusing viser 0,7 prosent lavere tørrstoff enn der riset ikke er knust. Potetplanter i ubehandla ledd har fått vokse lenger, og har en tendens til høyere tørrstoff enn de behandlinger med rask virkning. Ser man på kvalitetsfeil i sum er det ingen forskjeller mellom behandlingene.

Rett etter høsting ble det tatt en test av skallfasthet, som simulering av hva som skjer på opptakeren. Generelt var det liten og ingen sikre forskjeller mellom behandlingene.

VA demofelt resultat figur
Figuren over viser sammendrag av sju av feltene for avlinger i kg/daa for de ulike behandlingene. Andelen salgbar avling er størst der potetene har fått vokse lengst (uten risknusing og uten bruk av vekstavslutningspreparat). Gjennomsnittet for avlingene ligger noe lavere der det er kjørt risknusing enn der det ikke er brukt risknusing. Dette er naturlig, da knusing/fjerning av riset gjør at hele fotosynteseapparatet blir borte, og dermed stopper veksten opp.

For å få til god vekstavslutning er det viktig at potetplantene ikke har for frodig ris, men har startet naturlig avmodning. For sorter med liten bladmasse og god avmodning (f.eks. Innovator og Lady Claire) kan delt dose med Gozai eller Spotlight Plus gi god nok virkning. I sorter med stor rismasse (f.eks. Asterix, Mandel, Oleva) kan det være nødvendig å kombinere med risknusing.

Ettersom riset gjerne står grønt i noen flere dager enn ved bruk av Reglone er det viktig å se nærmere på tørråtebekjempelse inn i vekstavslutningsperioden for å unngå angrep.

Prosjektet er finansiert av Handlingsplanmidler i Landbruksdirektoratet.

Bakgrunn for prosjektet

NLR ønsket i tillegg å undersøke virkningen på om mekaniske metoder som risknusing, risnapping og rotskjæring, flamming og strøm. Til noen av de mekaniske metodene er det knyttet store investeringskostnader. Utfordringen med mekanisk utstyr er at det er arbeidskrevende og fører til mye kjøring, og dermed mulig jordpakking. Arbeidsbredden er normalt bare to eller fire rader. Andre negative momenter med mekanisk vekstavslutning er økt fare for å spre stengelråte og virus. Gjenvekst etter behandling med nytilvekst av stengler og blader vil kunne gi smitte av tørråte til knoller om riset ikke er helt dødt ved opptak. NLR er på utkikk etter alternative mekaniske metoder som dreper riset, begrenser gjenveksten og øker modning og dannelse av godt og robust skall. Risknusing alene vil ikke være en effektiv vekstavslutning da potetplantene vil vokse videre.

Tilgjengelige kjemiske midler i Europa for risdreping i potet er Spotlight Plus (karfentrazonetyl), Gozai (pyraflufen-ethyl) og Beloukha (pelargonsyre).

Spotlight Plus har vært prøvd som risdrepingsmiddel i potet i forsøk i Norge i to omganger. Første gang var i 1998-1999 (Skuterud, 2000). Andre gang var i 2009 (Tørresen og Nærstad, 2009). I april 2013 ble det levert inn søknad om godkjenning i Norge. Søknaden var under behandling i Mattilsynet fram til søknaden ble trukket av Nordisk Alkali i desember 2019. Spotlight Plus ble søkt godkjent i januar 2020 av FMC, og ligger fortsatt til behandling i Mattilsynet. Søknaden skal være sluttbehandlet før vekstavslutningen normalt starter i vekstsesongen 2020. Preparatet er i dag godkjent til bruk i potet i Sverige, men ikke i Danmark.

Gozai har vært brukt på dispensasjon i Danmark i 2018 til risdreping i settepotet når andre metoder ikke har hatt tilstrekkelig effekt. Verken Spotlight Plus og Gozai er like effektive til risdreping som Reglone. Ofte må de brukes i kombinasjon med Reglone eller risknusing for å oppnå tilfredsstillende effekt. De skal begge være gode på å drepe stengler, men bruker lengre tid før riset er vissent.

En metode med rotkutting (skjær som kutter røttene under potetfårene) ble prøvd ut på Hveem Forsøksgård på 80-tallet og viste da at var vanskelig å utføre på steinholdig jord uten at planter ble revet opp og knoller kom fram i dagen. Metoden har derimot vist seg gjennomførbar på jordarter uten stein.

Flamming er en ikke-kjemisk metode som er prøvd i potet i kombinasjon med risknusing. Metoden krever store mengder propan for å gi tilfredsstillende nedvisning. Forsøkene som ble utført i Solør-Odal forsøksring i 1991-1993 viste at flamming av helt ris ville være mest aktuelt ved moderate rismengder med tydelig avmodning. Avling fra arealer med flamming må ikke brukes til settepoteter, da det kan gi problemer med spiring. Flamming frarådes også til friterte produkter, da det kan gi opphopning av sukker i knollene og dermed dårligere stekefarge og høyere innhold av akrylamid i chips/ pommes frites.

I Norge har vi et kjølig klima, noe som gir mer risvekst, og en relativt kort vekstsesong noe som gjør at en effektiv vekstavslutning er særdeles viktig for å oppnå skallfaste og modne poteter før innhøsting. Effektiv risdreping uten ny gjenvekst er også svært viktig for å beholde kvaliteten på poteter til chips og pommes frites. Dessuten er helt dødt potetris ved opptak viktig for å redusere faren for smitting av potettørråte til knollene under opptak.

Konklusjonen etter forsøkene i 2009 (Tørresen og Nærstad) var at nedvisningen av riset på ledd som ble sprøytet på halvknust ris var omtrent 2-3 dager seinere når Spotlight Plus ble brukt enn når Reglone ble brukt. Sprøytet en først med Reglone, betød det lite om en brukte Spotlight Plus eller Reglone som behandling nummer to. Forskjellen mellom forbehandlinger (halvknust ris, Reglone) var ofte større enn mellom Spotlight Plus og Reglone brukt etterpå. Det var større nedvisning av stenglene på halvknust ris enn etter Reglone som forbehandling (tendens), mens det var raskere nedvisning av riset (bladene) etter Reglone enn etter mekanisk risknusing. Det var ingen sikre effekter på knollavling etter ulike behandlinger. Tørrstoffavlingen og knoller i størrelsen 55-70 mm var lavere der riset var halvknust og sprøytet med Spotlight Plus enn i ubehandla ledd.