En del av det beste arealet for potetdyrkinga i Norge ligger i nærheten av vann. Mange plantevernmidler har krav til både 20 og 30 meters sone fra vann. Nedvisningsmidlet Spotlight Plus er avstandskravet til vann 30 meter, men med riktige dyser og trykk er det mulig med en avstandsreduksjon ned til 10 meter. Med preparatet Gozai (på dispensasjon i 2021 og 2022) er avstandskravet 20 meter, med krav om 10 meters buffersone.

Tørråtesoppen må ha levende plantemateriale for å overleve. Nedvisningsmidler er kontaktmidler, som bare virker der de treffer. Står det igjen litt flekker eller rester av grønt ris er det fare for tørråteoverføring fra ris til knoller. Kombinert med stort og tett potetris, er dette utfordrende rent sprøyteteknisk. Dysevalg, trykk, kjørehastighet og væskemengde vil påvirke resultatet. Sprøytinga må ha god gjennomtrengingsevne og gi god dekningsgrad som sikrer god biologisk effekt fra topp til bunn i plantemassen.

Norsk Landbruksrådgiving ønsket å undersøke hvordan sprøyteresultatet ble ved å sammenlikne standard flatdyse med dysa Hardi MD Duo, ved ulikt trykk og kjørehastighet med nedvisningsmidlet Gozai.

Forsøket ble utført hos potetdyrker Per Try i Søgne.

Forhindre avdrift

Ved sprøytinga er det viktig å forhindre avdrift til andre områder på jorda, i luft og i vann. Ulike nedvisningsmidler har ulike avstandsregler mot vann, men uansett middel er det viktig å alltid tilstrebe minst mulig avdrift, eller å sørge for avdriftsreduksjon. Med avdriftsreduserende dyser reduseres faren for skade på nabokultur eller naboeiendommer, og en kan få gjort en god jobb selv om det er noe vind.

Finansiering

Forsøkene er utført av NLR Agder, og finansiert med midler fra Handlingsplanmidler (Handlingsplan for bærekraftig bruk av plantevernmidler), prosjekt «Demonstrasjon av dekningsgrad og avdriftsreduserende utstyr i ulike planteproduksjoner» (2019/59877, Agros 121166).

Videoen er produsert med støtte fra Handlingsplanmidler, prosjekt: «Økt kunnskap om risiko for helse og miljø ved bruk av plantevernmidler» (2020/73385, Agros 138393)

Gode råd for nedvisning av potetriset

Best nedvisning av potetriset når potetåkeren har begynt naturlig avmodning.

Potetsorter har ulik rismengde. For å gå god effekt nedover i potetriset er det viktig å få åpnet opp riset med første sprøyting. Sorter med mye ris krever mer enn sorter med lite ris. Resultatene fra forsøkene med sprøyteteknikk i Asterix viser at resultatet blir ganske bra ved å sprøyte 2 ganger med 1 ukes mellomrom og vente 14 dager etter andre sprøyting før potetene tas opp.

Gozai er ikke blant de midlene som innrømmes avstandsreduksjon per i dag. Det er uansett fornuftig å bruke lavavdriftsdyser også for Gozai, siden nedvisningen blir like bra, samtidig som man er mindre utsatt for avdrift av midler ut av åkeren.

Hvorfor utfører vi vekstavslutning?

En viktig grunn til at knollveksten bør stoppes kan være at potetene har oppnådd den størrelsen vi vil ha. At potetene ikke må bli for store er viktig spesielt ved produksjon av settepoteter. Men også for vanlig matpotet og chipspotet er det en øvre grense for hvor store poteter man får betalt for.

En annen grunn er at vi ønsker å sette i gang modning og skalldannelse på potetene. Ei potetplante som er i kraftig vekst helt fram til høsting har bare et tynt skall på knollene. Slike poteter egner seg dårlig for lagring. Et bedre skall gjør at potetene holder seg fine og saftspente lenger utover i lagringssesongen.

Vekstavslutning er en viktig del av tørråtekampen. Hvis det er tørråteangrep på bladene, kan dette smitte over på potetene ved høsting. I så fall er det stor fare for at hele avlingen kan gå tapt. Siden tørråtesoppen bare lever på levende potetblader og stengler vil en effektiv vekstavslutning gjøre at det er mye mindre risiko for å få tørråte på knollene. I tillegg vil modne knoller med godt skall være mindre utsatt for å bli smitta av tørråte og andre sjukdommer ved høsting og utover i lagringssesongen.

I tillegg er det en praktisk side ved at de fleste potetopptakere fungerer bedre når riset er fjerna eller visna ned. Mye grønt ris gjennom maskinen reduserer høstekapasiteten betydelig.