For å få best mulig utnyttelse av vekstsesongen er det viktig at potetplantene spirer raskt. Det er store sortsforskjeller ute og går. Sorter som spirer raskt om våren etter setting er oftest mindre utsatt for svartskurv og stengelråte. I tillegg til sort, er forbehandling av settepotetene og jordtemperatur de viktigste faktorene for oppspiringshastighet.

Tiltak som forvarming og lysgroing

Slike tiltak vil gi spiretrege sorter en raskere start om våren enn det de ellers ville fått. Settepotetenes fysiologiske alder vil også være med på å påvirke spirehastigheten. Variasjonene i oppspiring kan være fra 1til 6 uker fra setting til oppkomst. Seinest spiring får man ved tidlig setting av spiretreg sort og fysiologisk unge settepoteter i kald jord, med påfølgende kaldt vær etter setting.

I tabellen nedenfor sammenlignes det sorter som settes under ellers like vilkår. Spirehastigheten i felt vil være med på å bestemme varmesummen de ulike sortene trenger ved forbehandling. Spiretrege sorter vil trenge høyere varmesum enn spirevillige sorter. Resultatene er basert på middel over flere års resultater fra verdiprøvinga i potet.

Tabellen angir også tidlighet av sortene og gro-villighet på lager (dvaletid). Lengden på dvaletida vil være med på å bestemme nedkjølingshastighet, lagringstemperaturer, intensitet på antigrobehandling på friterpoteter, og tidsrommet som de ulike sortene kan lagres. Sortsguiden nedenfor er ment å bli brukt for å utnytte sortenesegenskaper på en smartest mulig måte.

Tabell 1: Aktuelle bruksområder for potetsortene, oppspiringshastighet i felt, groing på lager og tidlighet. Skala fra 1-9, der 9 er tidligst, lengst dvaletid/minst groing på lager og raskest oppspiring i felt.

Anvendelse1

Oppspiring

1-9

Groing/dvaletid

1-9

Tidlighets-

gruppe2

Tidlighet

1-9

Aksel

K

8,5

2,4

T

8

Arielle

K

8

2,7*

T

8,5

Berber

K

8

2,5

MT

8

Juno

K

8,5

2,3

MT

9

Rutt

K

7,5

2,7

T

7,5

Solist

K

8,5

2,7*

MT

9Laila

K,PF

6,0

3,8

HT

6,5Asterix

K,PF,FP

5,1

3,4

HS

4

Beate

K,PF,FP

5,4

3,4

HS

4

Bruse

CH

6,7

4,2

HT/HS

5,5

Fakse

K,FP

4,2

4,1

HT/HS

6

Folva

K,FP

6,9

3,2

HT/HS

6

Gulløye

K

7*

4

HS

4,5

Innovator

PF

4,9

3,5

HS

5,5

Kerrs Pink

K

6,3

3,6

HS/S

3,5


Lady Claire

CH

4,2

6,4

HS

5,5

Mandel

K,FP

4*

6,5

S

3

Odinia

K

6,5

4

HS

4,5Oleva

PF

6

4,9

HT/HS

5,5

Peik

K,PF,FP

4,6

5,8

HS/S

3,5

Pimpernel

K

4,4

6,5

S

2Ringeriks

K

6*

4,5

HS

3

Rustique

CH,PF

5

4

HS

4Saturna

CH

6,2

5,9

HS

4,5

Secura

K,FP

4,7

4

HT/HS

6

Tivoli

CH

5,8

4,5

HS

5

Troll

K

5,4

4

HS

5,5

Van Gogh

K,FP

5,2

3,6

HS

5Fontane

PF

6

4,8

HS

4,5

Royal

PF

5,8

5,2

HS/S

3,5

P02-18-66

CH

6,2

4*

HS

4

P03-35-13

PF

5,7

3,4*

HS

5

P04-62-41

K

3,5

5*

HS

4

* Få observasjoner , noe usikre tall.
1) K = konsum, PF= pommes frites, CH =chips, FP = Ferdigpotet/skrelling.
2) MT=Meget tidlig, T=Tidlig, HT=Halvtidlig, HS=Halvsein S=Sein

Beisebehov

Beising av settepoteten mot svartskurv blir utført om våren før setting /samtidig med setting for å redusere svartskurv på potetplantene. De sortene som er mest spiretrege vil ha størst beisebehov, da tida fra setting og fram til at spirene bryter overflata er tida som svartskurvsoppen angriper underjordiske stengler og utløpere. Det vil i tillegg være større beisebehov ved tidlig setting i kald jord, kontra seinere setting i mer oppvarmet jord.

Settetid

Dersom det er flere sorter som skal settes på samme enhet, bør en sette de mest spirevillige sortene først. De sortene som spirer seinest om våren, vil bruke lang tid på oppspiringa, og vil således være mer utsatt for svartskurv og stengelråte.


Varmesum ved lysgroing

De sortene som spirer seinest i felt bør gis en lengre varmesum ved forbehandling. De sortene som har et verditall for oppspiring som er lavere enn 5,0, bør gis 250-275°d ved lysgroing og 120-130°d ved varmebehandling. Nullpunktet her er 4°C. Dette betyr at Pimpernel, Peik og Mandel bør ha vel 30-34 dager lysgroing ved 12°C, mens andre mer spirevillige sorter trenger 28 dager lysgroing ved samme temperatur. For spesialproduksjon av tidligpotet der en ønsker å fremme den apikale dominansen så er det aktuelt å bruke lav temperatur og lang lysgroingsperiode.

Uttak fra lager

En bør levere de sortene som har kortest dvaletid først, dersom det lagres flere sorter i samme lager(der dette er praktisk mulig i forhold til kontrakter). De sortene som gror lettest på lager må også lagres ved de laveste temperaturene, samt at det for disse sortene er en fordel å få ned temperaturen på lageret raskt. Fritersortene med lengst dvaletid, vil i utgangspunktet trenge mindre intensiv antigrobehandling sammenlignet med de som gror lettest på lager.