Mattilsynet driver landsomfattende overvåkings- og kartleggingsprogram (OK-program). I 2019 startet et nytt flerårig OK-program for å kartlegge de farlige skadegjørerne rotgallnematoder, potetkreft og lys og mørk ringråte.

I 2021 ble det til sammen analysert 360 prøver på 200 knoller fra ulike produksjonssteder med kommersiell potetproduksjon i Norge. Prøvene var fra produsenter som har 5 daa eller mer med mat- eller industripotet. Prøvene ble tatt ut i perioden juni-oktober 2021.

Mattilsynet hadde ansvaret for prøveuttaket. Prøvene ble gjort klare av Kimen Såvarelaboratorium, og de ble analysert hos NIBIO.

Det var ingen funn av rotgallnematoder, potetkreft, lys ringråte eller mørk ringråte i noen av prøvene i 2021.


Hva er undersøkt

Lys ringråte er forårsaket av bakterien Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus og mørk ringråte forårsaket av bakterien Ralstonia solanacearum. Begge disse bakteriene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge.

Lys ringråte er tidligere funnet flere steder og tiltak for å utrydde smitten har vært gjennomført. Mørk ringråte har aldri blitt påvist i landet.

> Les hele rapporten: OK potet - Bakterier. Overvåking og kartlegging av lys og mørk ringråte i norsk produksjon av mat- og industripotet. Sesong 2021

Rotgallnematodene Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax er jordboende planteskadegjørere som angriper røttene til potet og mange andre viktige plantearter. Disse rotgallnematodene er regulert som karanteneskadegjørere i Norge. Ingen av dem er så langt påvist i Norge, men det er risiko for at begge artene kan etablere seg og gjøre omfattende skade i norsk potet- og gulrotproduksjon.

> Les hele rapporten: Meloidogyne chitwoodi og Meloidogyne fallax. Rapport fra OK-programmet Skadegjørere i potet 2021.

Potetkreft er en veldig alvorlig potetsjukdom, forårsaket av soppen Synchytrium endobioticum. Sjukdommen kan føre til totalt avlingstap. I Norge har den vært kjent fra 1914, siste kjente forekomst av potetkreft var i 1994.

> Les hele rapporten: Rapport –OK-program potetkreft 2021.