Prosjekttittel: Utarbeide beslutningsverktøy for riktig gjødsling i potet

Kortnavn: Nitratprosjektet

Prosjektets varighet: 2015-2017. Prosjektet er utvidet med et år. Siste forsøksår er 2018.

Innholdet i prosjektet: Hovedmålet med prosjektet som startet i 2014, er å utvikle beslutningsverktøy for å optimalisere gjødslinga i potet mht. avling, kvalitet og miljøeffekter.

Prosjektet består av følgende delmål og metoder:

  • Utarbeide normtall for nitratinnhold i bladstilken for potetsorter (sort og bruksformål) ved ulike utviklingstrinn gjennom nitratmålinger. Stilksafta skal måles med LAQUA-twin nitratmåler og nitrat skal måles med Yara N-sensor. I tillegg skal det tas fullstendig næringsstoffanalyse fra bladstilkene. Det kan også være aktuelt å bruke Yara N-tester til måling av nitrat. Planlagt periode med felt er 2014 – 2016.
  • Finne riktig fordeling og tidspunkt for delgjødsling for ulike sorter etter at normtallene er utarbeidet. Foruten feltforsøk i 2016, kan det være aktuelt å registrere hva N-kalkulatoren anbefaler som riktig gjødsling.
  • Ta i bruk normtall og teste tidspunkt for delt gjødsling hos produsenter i vekstsesongen 2017. Nitrat skal måles både med nitratmålere og Yara-N-sensor og N-gjødslinga skal justeres i henhold til nitratkurven. Produsentene skal evaluere resultatene gjennom et registreringsverktøy.
Potetblad i aaker

Prosjekteier: Norsk Landbruksrådgiving

Kontaktperson: Borghild Glorvigen, tlf: 94867585, borghild.glorvigen@nlr.no

Samarbeidspartnere: NIBIO, Yara

Finansiering: Klima- og miljøprogrammet i Landbruksdirektoratet. Findus AS, HOFF, Maarud AS, Orkla Confectionary and Snacks Norge (KiMs), Sunndalspotet, Totenpoteter, Yara Norge, NLR og NIBIO.