Som fører av kjøretøy har du ansvar for at lasten er forsvarlig sikret

Du må sikre all last du frakter på tilhenger. Lasten skal ikke strekke seg mer enn 15 centimeter utenfor kjøretøyets sider, og last som stikker mer enn 1 meter ut bak kjøretøyet skal være tydelig merket. Lasten skal ikke kunne forskyve seg eller falle av.

Rundballer som er for darlig sikret og faller av transporten kan gjore stor skade
Rundballer som er for dårlig sikret og faller av transporten, kan gjøre stor skade. Foto: Tom Okan, Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge

Har du sikret lasten godt nok?

Forskrift om bruk av kjøretøy sier følgende:

Gods skal være plassert slik at føreren har tilstrekkelig utsyn og ikke hindres i å manøvrere forsvarlig. Verken påbudt lys eller kjennemerker må være tildekket. Godsets vekt skal være mest mulig jevnt fordelt på hjul på samme aksel og hensiktsmessig fordelt mellom akslene. Minst 20 % av kjøretøyets aktuelle totalvekt skal hvile på styrende hjul.

Gods skal være sikret slik at det ikke utgjør en trussel for helse, eiendom eller miljøet. Sikringen skal hindre at godset verken kan virke forstyrrende på sikker kjøring, falle av kjøretøyet eller slepe på vegen, virke forstyrrende for andre trafikanter, eller ryke, støve, fremkalle unødig støy eller på annen måte være til sjenanse for omgivelsene.

Det samme gjelder kjetting, tau, presenning og annet festemiddel.

Ved sikring av last på traktor konstruert for hastighet over 30 km/t og tilhenger som trekkes av slik traktor og av motorredskap konstruert for hastighet over 30 km/t, skal sikringen minst tåle følgende krefter:

I kjøreretningen: 0,8 ganger godsets vekt, sideveis og mot kjøreretningen: 0,5 ganger godsets vekt.

Sikringen skal også hindre at lasten kan helle eller velte.

Rundballer darlig sikring trafikk hms
Ja, hva skal man si? Foto: Tom Okan, Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge

Bruk av stropper

Vær obs på skadede og fuktige stropper. Det gir redusert kraft på stroppen, og den kan ikke holde så mange tonn som den i utgangspunktet var beregnet for. TM-stroppen er en god stropp som sikrer lasten langsgående, og på siden. Husk etterstramming av stroppene når du har kjørt et stykke.

Ved stempling av last, bør stemplingen nå halvveis opp på rundballen.

Rundball sikring hms
Sikker sikring av last. Foto: TM-stroppen

Husk risikovurdering!

Risikovurdèr om kjøring med redskap/utstyr kan forårsake skade på medtrafikanter.

Spør deg selv: Hvor treffer du møtende trafikk med det utstyret du kjører?

Farten i trafikken skal ikke overstige det tilhengeren eller utstyret er godkjent for. Hvis du har en tilhenger som er godkjent for 30 km/t, så er dette maks fart uansett om traktor er godkjent for større fart.

Lastberegning og avstander

Bedre Gardsdrift har en vektkalkulator som er fin å bruke. Her får du svar på hvor mange kilo du lovlig kan laste på traktor og tilhengeren du har. Du trenger vognkortene for traktor og tilhenger, og vekt på det du skal transportere, for eksempel en rundball, for å komme frem til den mengden last du kan transportere. Vektkalkulatoren lastes ned gratis fra Bedre Gårdsdrifts nettside.

https://gardsdrift.no/dokumenter-gardsdrift-lover-og-regler/bgs-vektkalkulator/135924

Landbruksmaskin med bredde inntil 3,50 m tillates kjørt på offentlig veg innenfor en radius på 50 km målt i luftlinje fra der foretaket som eier, leaser eller leier kjøretøyet er hjemmehørende. For kjøring mellom gård og jordbruksarealer gjelder dette også for traktor påmontert tvillinghjul, brede dekk eller gummibelte.

Kjøring er kun tillatt som et ledd i vanlig bruk av landbruksmaskinen. Med vanlig bruk menes nødvendig kjøring til, fra, mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp eller salgssted e.l. Dette gjelder også når kjøringen skjer som ledd i landbruksentreprenørvirksomhet.

Aksellast, last fra akselkombinasjon, totalvekt og lengde må ikke være større enn det som er tillatt etter § 5-4 i «Forskrift om bruk av kjøretøy» og veglister.

Rotorlampe

Vi ser og hører om overdreven bruk av rotorlampe på traktorene. Flere har nok opplevd tilløp til farlige situasjoner i trafikken, da andre trafikanter ikke bryr seg nevneverdig om varsellyset. Rotorlampe skal brukes under transport på vei, hvis man er til hinder i trafikken. Når du kjører traktor i 30-50 km/t, er du ikke til hinder, og kan dermed la rotorlampa hvile.

Slå også av rotorlampen når du er ute på jordet.

Til slutt en oppfordring, som vi aldri kan få sagt ofte nok:

Bruk setebelte ved kjøring på vei, og andre steder det kan være veltefare.

Setebeltet redder liv!