Prosjektet er delfinansiert med midler fra NLR Grøntsatsing, Flex Agri AS, Azelis, Fjellengen Landbruk, Findus, Orkla og Maarud.

Vi anla ett felt i Innovator og ett felt i Lady Claire, begge hos Magnar Solheim.

Innovator:

Feltvert:

M.Solheim, Slagen

Settedato:

29/4

Jordart:

Siltig lettleire

Gjødsling:

140kg 12-4-18, 40kg NitraB, 35kg

Nedsviing:

Høstedato:

Nei

30/8

Forgrøde:Vanning:

Korn

Ja

Polysulfat

Analyse: pH=6,1 P-Al=23 K-Al=7 Mg-Al=10 Ca-Al=65

Bladgjødslinger: 28/7, 4/8, 11/8, 19/8, 25/8


Lady Claire:

Feltvert:

M.Solheim, Slagen

Settedato:

31/5

Jordart:

Siltig finsand

Gjødsling:

121kg 12-4-18, 35kg NitraB, 28kg

Nedsviing:

Høstedato:

Ja

28/9

Forgrøde:Vanning:

Korn

Ja

Polysulfat

Analyse: pH=5,6 P-Al=8 K-Al=9 Mg-Al=19 Ca-Al=130

Bladgjødslinger: 4/8, 11/8, 19/8, 25/8, 1/9


Bakgrunn

De siste par årene er det satt fokus på at fosformangel i slutten av sesongen kan være årsak til lavt tørrstoff og mindre avlingstilvekst enn forventet. Forsøk i Danmark og Norge har vist at bladgjødsling med fosfor kan rette på denne situasjon der det var påvist lave verdier av fosfor i planta. Innovator og Lady Claire er begge sorter med bestemt vekstrytme og noe dårlig rotutvikling/ roteffiktivitet og hvor vi ofte opplever fosformangel i planta til tross for rikelig grunngjødsling med fosfor både i rad- og startgjødsling. Det oppgis at fosfor i bladgjødsling tas opp i potetplanta innen 24 timer og er remobilisert, «fraktet vekk fra tilføringsstedet», i løpet av 4-5 dager. For et optimalt opptak i planta bør det være høy luftfuktighet ved sprøyting men ikke våte blader. Anbefalt sprøytetidspunkt er derfor tidlig morgen eller sein kveld.

Fosfor er viktig i stivelsesoppbygginga sammen med magnesium og kalium. I forsøket sammenlignes effekten av bladgjødsling hos tre ulike bladgjødslings-midler gitt ukentlig fra avsluttende blomstring og fram til høsting. Mengde av de ulike produktene ble justert til tilførsel av 200 g fosfor/ daa og behandling. I tillegg ble Flex NP 7-6 også prøvd ved halv dose (100 g P/ daa og behandling). Se næringsstoff tilført per behandling i tabellen på neste side.

I forsøket er bladgjødseltypen Flex NP 7-6 tilsatt Zn-sulfat og justert opp til 1,6% Mg-innhold etter ønske fra Flex Agri AS.

Type og mengde blad-

Innhold i g/ daa per behandling

gjødsling per daa og beh.

N

P

K

Mg

Ca

Mn

Zn

S

Cu

Mo

Uten bladgjødsling

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,33 kg Flex NP7-6

233

200

0

53

-

-

10

3

-

-

2,8 kg Norotec Potatis

110

200

130

40

-

36

10

72

-

-

1,37 kg PotatoCare+0,4 kg Mg

39

200

25

60

4

5

10

-

2

1

1,67 kg Flex NP7-6

117

100

0

27

-

-

5

2

-

0

Registreringer og analyser

Åkeren i Innovator hos Magnar Solheim ble valgt fordi det ble observert synlig fosformangel i Innovator i naboåkeren i 2020 (jord med P-Al=27). Bladstilk-analyse som ble tatt ut 23. juni - ved radlukking (se tabell under) viste lavt innhold av kalsium og magnesium, men fine verdier for fosfor, sink, mangan, kalium og nitrogen. Åkeren ble i etterkant behandlet med i 1l Solatrel/ daa.

Åkeren med Lady Claire ble satt i slutten av mai og bladstilkanalyse ble tatt ut 6/7 – ved radlukking. Her viste alle næringsstoff fine verdier, men også her er magnesiuminnholdet ikke høyere enn det bør være.

Ved radlukking

Innhold av ulike næringsstoff i potetbladstilk

%

ppm

%

ppm

Ca

Mg

Mn

B

Zn

S

P

K

NO3-N

Innovator – 23/6

0,43

0,2

87

19

39

0,21

0,44

9,4

31016

Lady Claire – 6/7

0,98

0,3

53

27

64

0,27

0,42

11,7

36089

Nedre grenseverdi

0,6

0,25

30

20

25

0,25

0,35

9

20000

For å følge fosfortilstanden i bladene gjennom sesongen kjøpte vi en Spectracrop P-tester som i tillegg til å angi fosfortilstanden også viser mangan-status, effektivtitet på fotosyntesen og om planta er stresset (varme/ kulde, tørke etc). Det settes et klips på bladet og lyset stenges ute i 20 min før måling. Da settes klipset med bladet fast på måleren (se bildene til høyre) og målingen utføres. Målingene overføres deretter til en app som gir tilbakemelding om innholdet i bladet er tilfredsstillende eller ikke.

B Ilde1

P-verdier

Innovator

Lady Claire

Dager e. spiring

25

39

53

25

39

53

Øvre blad

101

99

97

103

93

93

Nedre blad

100

92

69

101

86

70

Målinger i tabellen over viser status før bladgjødslingen starter. P-verdier over 70 er tilfredsstillende, 50-70 er lavt innhold og mangel hvis P-verdi er under 50. Når fosformangel begynner å opptre i planta ser man først lave verdier på nedre blader. I begge feltene viste måling på nedre blad at verdien ved start bladgjødsling (53 dg etter spiring) lå på grensa mellom «normalt» og «lavt innhold» - markert med rød farge.

Rett før hver bladgjødsling ble det målt P-verdier på øvre (endeblad på øverste fullt utvikla blad) og nedre blad (endeblad på tredje nederste blad) på 2 planter per rute (6 planter per behandling). Målingene vises i tabellen under.

Her ser vi at før bladgjødsling nummer 2 i Innovator, viste flere av behand-lingene at nedre blad var under normal verdi, men de øvre blad hadde alle høye nok verdier. I Lady Claire var det rett før siste bladgjødsling relativt lave verdier på nedre blad ved alle behandlinger, mens øvre blader hadde god nok verdier for P-status.

Oppsummert viser disse målingen at det ikke ble direkte fosformangel i plantene i noen av feltene. Ved statistisk beregning på forskjell mellom P-verdier ved de ulike målingen er det kun måling på øvre blad før 5. blad-gjødsling i Lady Claire som viste tilnærmet sikre forskjeller (P%=6,7).

P-verdier – Solheim 21

Innovator

Lady Claire

Behandling

Før bladgjødsling

2

3

4

5

2

3

4

5

Ubehandlet

Øvre blad

102

94

88

94

99

91

94

87

Nedre blad

72

95

93

92

83

78

81

55

Flex NP7-6

Øvre blad

95

97

95

78

99

91

96

83

Nedre blad

67

91

92

98

85

84

89

50

Norotec Potatis

Øvre blad

99

99

88

91

98

91

93

79

Nedre blad

48

67

94

88

83

91

88

67

PotatoCare+Mg

Øvre blad

99

94

93

86

100

99

96

82

Nedre blad

79

83

94

94

81

95

78

65

1/2 Flex NP7-6

Øvre blad

95

96

88

95

97

95

92

91

Nedre blad

60

89

86

91

78

84

85

64

Rett før siste bladgjødsling ble det plukket bladstilker fra hver behandling for fullstendig næringsstoffanalyse. På dette tidspunktet (rett før høsting/ nedsviing) har vi ingen nedre grenseverdi for innhold av de ulike næringsstof-fene. Innhold av fosfor, kalium og nitrogen vil synke etter hvert som det nærmer seg høsting. På de andre næringsstoffene vil grenseverdien være mer stabil gjennom sesongen. I tabellen på neste er grense-verdier ved sesongslutt hentet fra Bryan Hopkin, Idaho (sort: Russet Burbank).

Innhold av mangan var høyest ved bladgjødsling med Norotec Potatis og det stemmer med at dette produktet tilførte mest mangan (36 g/daa) ved hver behandling. Potatocare tilførte også litt mangan (5 g/daa), men ikke de andre behandlingene. En ser også at sink i bladgjøslinga har gitt høyere verdier av sink i bladstilkene. Det samme gjelder vel for fosfor, men i mindre grad. Dette er som forventet da fosfor i hovedsak vil bli fraktet vekk fra bladene og inn i «produksjonsapparatet». Trolig har alle behandlinger litt lave fosforverdier.

Før høsting

Innhold av ulike næringsstoff i potetbladstilk

Laqua-

%

ppm

%

ppm

Twin

Behandling

Ca

Mg

Mn

B

Zn

S

P

K

NO3-N

ppm NO3

Innovator – 26/8

Ubehandlet

1,9

1,2

309

33

127

0,15

0,10

7,6

1302

1043

Flex NP7-6

1,9

1,6

417

35

221

0,15

0,14

7,1

1279

1193

Norotec Potatis

1,7

1,4

> 625

32

185

0,16

0,13

7,5

237

987

PotatoCare+Mg

1,9

1,5

438

33

209

0,16

0,13

7,4

137

1043

1/2 Flex NP7-6

1,9

1,5

399

35

209

0,15

0,13

7,6

510

1727

Lady Claire – 1/9

Ubehandlet

2,2

1,3

347

26

49

0,11

0,12

6,3

962

843

Flex NP7-6

2,1

1,1

338

25

104

0,12

0,15

6,7

1820

1767

Norotec Potatis

2,1

1,2

594

27

101

0,14

0,19

6,5

523

763

PotatoCare+Mg

2,1

1,1

384

27

114

0,12

0,19

6,2

345

1047

1/2 Flex NP7-6

2,1

1,2

315

26

73

0,12

0,14

6,6

2025

1110

Grense /(Idaho)

1

0,6

25

30

25

0,2

0,3

6

Helt til høyre i tabellen er det satt inn måleverdier av nitrat i stilksaft på samme tidspunkt som bladstilkene til tørrstoffanalysene ble plukket. Nitratmålinger på dette tidspunktet er «vanskelig» å tolke når riset er så avmodnet, og en kan ikke si at det er en reell forskjell i N-status mellom behandlingene.

Avlinger og kvalitet

I innovator var det ingen forskjell mellom behandlingen i % friskt ris ved siste bladgjødsling. Åkeren hadde tydelig begynt å avmodne. Mellom behandlinger var det forskjeller i antall knoller per ris og behandling med full dose Flex NP 7-6 og Potatocare + Lebosol Mg har gitt flere knoller og også størst avling i knoller under 60 mm. Tolkningen vil være at bladgjødslinga med disse preparatene kan ha gitt mer fylling av knollene og har ført til at flere knoller har kommet over 25 mm (minste knollstørrelse som høstes). I de andre avlingsfraksjonene og i total avling er det ikke sikre forskjeller mellom behandlingene.

Innovator

Behandlinger

Friskt

Knoll/

Knoll-

Avling i kg/daa i ulik sortering

ris %

ris

vekt

<60mm

60-85

85-120

>120mm

Total

Ubehandlet

40

7,5

251

49

554

2173

2658

5435

Flex NP7-6

40

8,3

228

124

617

3114

1403

5258

Norotec Potatis

40

7,3

224

17

610

3019

1671

5316

PotatoCare+Mg

40

8,2

224

98

627

3124

1524

5372

1/2 Flex NP7-6

40

7,4

247

48

439

2867

1826

5181

P%

2,8

is

4,3

is

11

19

12

Uten bladgjødsling har gitt mindre grønne poteter i Innovator men forskjellene er små og vanskelig å forklare. Høy knollvekt gir ofte mer grønt, men det er ikke det som er tilfelle her. I andre kvalitetsfeil, tørrstoffinnhold og stekeindeks er det ingen sikre forskjeller mellom behandlinger.

Innovator

% tørr

Steke-

Vekt% kvalitetsfeil

Behandling

stoff

indeks

Grønt

Sprekk

Rust

Sum

Ubehandlet

23,9

2,0

1,2

4,2

0,0

5,4

Flex NP7-6

22,5

2,1

3,4

4,2

0,5

8,1

Norotec Potatis

23,0

2,0

2,6

3,5

0,0

6,1

PotatoCare+Mg

23,3

2,0

2,7

2,4

0,7

5,8

1/2 Flex NP7-6

22,9

2,1

2,8

1,6

0,0

4,4

P%

is

is

1,6

is

is

19

Figur1
Bladgjødsling med P - Innovator Viken 21

I Lady Claire var det heller ingen synlig forskjell mellom ruter i % friskt ris ved siste bladgjødsling, men riset hadde tydelig begynt å avmodne. I forsøket er det ingen sikre forskjeller hverken i antall knoller per ris, knollvekt eller i avlingsmengde totalt eller i ulike størrelsesfraksjoner.

Lady Claire

Behandlinger

% Friskt

Knoll/

Knoll-

Avling i kg/daa i ulik sortering

ris

ris

vekt

<40mm

40-70

>70mm

Total

Ubehandlet

40

13,8

92

351

4221

112

4685

Flex NP7-6

40

14,9

83

367

4198

47

4612

Norotec Potatis

40

15,7

81

322

4522

0

4844

PotatoCare+Mg

40

14,5

88

337

4229

0

4566

1/2 Flex NP7-6

40

14,0

93

348

4270

209

4828

P%

is

25

is

is

is

is

Lady Claire hadde høyt tørrstoff i forsøket og lave verdier på predikert acrylamid (Pred. ACA), men det var ingen sikre forskjeller mellom behandlinger. Med tanke på kvalitetsfeil var det heller ingen sikre forskjeller mellom behandlinger.

Lady Claire

% tørr-

Pred.

Vekt% kvalitetsfeil

Behandlinger

stoff

ACA

Grønt

Misform

Skurv

Sum

Ubehandlet

24,4

108

5,2

0,9

3,1

9,1

Flex NP7-6

24,6

79

3,0

0,0

5,6

8,6

Norotec Potatis

24,1

79

2,7

1,4

2,6

6,6

PotatoCare+Mg

25,0

176

3,0

0,0

0,5

3,4

1/2 Flex NP7-6

25,2

116

3,4

1,0

3,9

8,2

P%

is

is

is

is

22

is

Figur2
Bladgjødsling med P - Lady Claire Viken 21
Bilde2
Synlig fosformangel i potet.

Flere forsøksfelt

I tillegg til disse to feltene var det også ett felt i Innovator på Roverød i Solør og ett felt i Lady Claire på Værnes i Trøndelag.

Heller ikke i disse feltene var det sikre forskjeller i avling eller kvalitet mellom behandlinger. I feltet i Solør ble det brukt P-tester i august og her var det også kun på nedre blad at noen verdier vippet under 70 på de siste målingene. I figuren under vises avling i gjennomsnitt for de 4 feltene med bladgjødsling med fosfor ukentlig i august.

Figur3
Bladgjødsling med P -ukentlig i aug - 4 felt 21

Oppsummering

I disse bladgjødslingsfeltene i 2022 fikk vi ikke utslag på avling og kvalitet av gjentatt bladgjødsling i august. Når en ser nærmere på P-tester målinger og også bladstilkanalyser ser det ikke ut til at disse åkrene har vært i en mangelsituasjon på fosfor i august. Fosforstatusen har ikke vært høy, men det var heller ikke vært en direkte mangel selv om de eldre bladene etter hvert viste litt lav fosforstatus.

Generelt er det slik at det må være en mangel av et næringsstoff i planta før en får positive effekter av bladgjødsling med det/de næringsstoff det er mangel på.