I Norge har hønsehirse blitt et økende problemugras i flere kulturer og områder. Det er viktig å kjenne til planten og vite hva man skal se etter og gjøre, dersom den dukker opp. På denne måten kan vi kanskje stoppe plantene før de rekker å frø seg videre.

Kjennetegn og biologi

Hønsehirse er en sommerettårigplante som kan bli opptil 1.5 meter høy. Planten har en typisk trevlerot og en god evne til å buske seg. Dette gjør at hønsehirsen danner store tuer. Hønsehirsen er kraftig med brede blad og har en øyeformet stengel. Dette er en plante der akset er greinete med frø som sitter tett på hver grein. Frøtoppene kan ha rødlige eller grønn farge, og ofte ser vi en rødlig farge ved basis (men ikke alltid). Den kan vokse seg stor i høyden, men kan også sette aks lavt og «krype» langs bakken. Den trives under varme og tørre forhold da den er en C4-plante (som mais), og spirer ikke før jordtemperaturen nærmer seg 15 grader. Dette gjør at den ofte kommer senere enn annet ugras.     

Formering og spredning skjer med frø. Hønsehirse har ca. 400 frø per aks og en plante med buskningsskudd har normalt 1000 - 2000 frø. Frøene kan overleve i jorden i ca. 10 år. Frøene spirer tregt grunnet temperaturkravet og vil spire over lang tid. Hønsehirse har få krav til vokseplass, noe som betyr at den kan vokse opp de fleste steder og i ulike kulturer. Den spirer derimot ikke i skyggeområder, og kan utkonkurreres av andre planter i en svært tett åker (som i åkerkanter og tett eng).  

For å unngå at hønsehirsen blir et stort problem på gården er det viktig å følge med og sette inn de nødvendige tiltakene slik at dette ugraset ikke tar overhånd. 

Liten honsehirse i potet 20230619 105157 002
Hønsehirsen spirer gjerne etter at annet ugras er sprøytet, og trives godt mellom potetradene der lyset slipper til.

Aktuelle bekjempelsestiltak

Generelt: Utnytt hønsehirsens største svakhet, dårlig konkurranseevne i en tett bestand. Kulturplanter i god vekst både forebygger og bekjemper hønsehirse. I praksis betyr det at alle tiltak som fremmer store avlinger og skygger for ugras er gode tiltak mot hønsehirse. Rent og friskt så/sette/plantemateriale, optimal plantebestand, gjødsling som gir god vekst uten legde, vanning ved tørkeforhold, riktig kalktilstand og god drenering er viktig - kort sagt god agronomi. 

Ved forekomst av hønsehirse

Vær flink til å sjekke jorder for hønsehirse, og om du skulle ha det i åkeren; tilpass deg.

  • Om mulig kjør sist på områdene med hønsehirse.
  • Vær nøye med vask av maskiner og redskap.
  • Luk bort mindre forekomster og bær planten bort fra jordet, så det ikke frør seg.

Poteter: Alle kombinerte jord- og bladherbicid (Fenix, Sencor, Boxer og Centium, samt Titus som har mest bladvirkning), ser ut til å ha noe effekt mot hønsehirsen. God jordfuktighet ved sprøyting er imidlertid veldig viktig. Når potetplantene har spirt i de fleste åkere er det først og fremst Titus og kvekemidlene Focus Ultra eller Agil/Zetrola som er aktuelle å bruke. Kvekemidlene kan brukes fram til hhv. 6 eller 8 uker før høsting.

Select + Renol har også meget god effekt mot hønsehirse og kan brukes fram til 8 uker før høsting.

Sencor kan brukes fram til potetplantene er 5 cm høye, men effekten er avhengig av dose, og vil kanskje ikke være god nok.

Spotlight Plus kan brukes frem til 10 % oppspiring, men anbefales brukt før oppspiring da dette er et nedsviingsmiddel.

Radrensing er mulig, men tar ofte ikke ugraset på toppen av drillen. 

Korn: Velg sorter med langt strå og som dekker godt. Tidlige sorter kan sørge for at hønsehirsa kanskje ikke lager modne frø. Ikke anlegg kjørespor og unngå såglipper, slik at du får mest mulig dekke. Sørg for god nedtrengning av sprøytevæska. Såkorndyrking er utfordrende på arealer med hønsehirse, bekjemping må gjennomføres for å hindre spredning via såvare. Økt såmengde er et godt tiltak, men må kombineres med vekstregulering for å unngå legde. Man vil gjerne vente med å sprøyte til mest mulig hønsehirse har spirt, men på den andre siden vil man ved for tett åker risikere å ikke treffe hønsehirsen godt nok.

Bygg og hvete; Sprøyt med floghavremiddel, Puma Extra fram til og med busking, og/eller Axial i stråstrekninga. I hvete kan normalt Atribut Twin også være aktuelt å bruke.

Havre; Anbefales ikke på arealer hvor en sliter med hønsehirse. Ingen kjemisk bekjemping mot hønsehirse er mulig.  

Du kan lese mer om hønsehirse her. Her finner du brosyrer og foldere, laget av NLR Viken.