I 2021 kom Klimakalkulatoren for potet. Kalkulatoren gir oversikt over klimagasser fra produksjonen, og er utarbeidet for melk, korn, gris, gras, potet, sau, egg og grønnsaker. Planen er at alle gårder skal ta i bruk kalkulatoren og få tilbud om klimarådgiving innen 2025.

Klimakalkulatoren beregner utslipp av karbondioksid, lystgass og metan på gårdsnivå. For potet er det hovedsakelig lystgass og karbondioksid som gjelder. Bruk av mineralgjødsel, plantevernmidler og drivstoff, sammen med tall for avlingsmengde og informasjon om jordsmonn, klima og jordarbeiding, er de viktigste dataene som inngår i beregningene. I den første versjonen av kalkulatoren skilles det ikke på potetsorter og hvilket formål det dyrkes for. Dette vil vi ha med, men det krever mer nøyaktige og entydige registreringer.

  • Gjødsling og avling hentes på skiftenivå fra Skifteplan eller CropPlan.
  • Avling hentes også fra leveransene, avregningen fra for eksempel Gartnerhallen.
  • Energiforbruk hentes fra regnskap, eventuell egen registrering.
  • Bruk av settepotet, gjødsel og plantevernmidler hentes fra faktura.
  • Jordsmonn hentes fra NIBIO Jordsmonnskart.

Kalkulatoren er et verktøy for å nå målene i Landbrukets Klimaplan, inngått mellom Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og regjeringen i 2019. I andre land har dagligvarekjedene og potetindustrien begynt å klimamerke produkter som chips og matpotet. En tilsvarende merking kan komme på plass i Norge også, for å synliggjøre norske produkter, som ofte er mer miljø- og klimavennlige enn importerte. Det gjøres allerede mye godt klimaarbeid på norske gårder, og dette kan Klimakalkulatoren dokumentere.

NLR tilbyr klimarådgivning, inkludert hjelp med å ta i bruk Klimakalkulatoren. Etter klimarådgiving får du en tiltaksplan som viser gårdens klimastatus og aktuelle tiltak. Tiltak kan være mer presis gjødsling ved hjelp av nitratprøver, utbedring av hydrotekniske anlegg, eller å utrede muligheten for solcelleanlegg. Du kan søke om RMP-tilskudd som dekker hele klimarådgivningen, ved å legge ved tiltaksplan og faktura når du søker.

Kontakt din rådgiver her: Rådgivere | NLR Øst,

og les mer om Klimakalkulator for potet her: Klimakalkulator for potetproduksjon | Norsk Landbruksrådgiving (nlr.no)

Hvor kommer utslippene fra
Hvor kommer utslippene fra? Kilde: Potatoe Research Vol 54 pp 355-369. Nederland