Forsøket er finansiert av Grøntsatsingsmidler fra NLR

Feltvert:

G.O.Næss, Kvelde

Settedato:

20/5

Jordart:

Siltig finsand

Gjødsling:

Spiring:

Se forsøksplan;

6/6 Hypping: 2/7

Nedsviing:

Høstedato:

Nei

29/9

Forgrøde:Vanning:

Vårhvete

Ja

Bakgrunn

Innovator gir meget god avlingsrespons på økt N-gjødsling, men utnyttings-graden av tilført N er lavere enn med de gamle pommes frites sortene. Denne sterke gjødslinga kan være litt betenkelig spesielt sett i et klimaperspektiv. Gjødsla vi gir ved setting blir i liten grad tatt opp av potetene før spiring (ofte først 4-6 uker etter setting) og nitrogenet er i denne perioden disponert for både nedvasking, utvasking og denitrifikasjon. I feltet ønsket vi å teste om en betydelig redusert N-mengde ved setting, men med god N-tilførsel ved spiring, kunne gi bedre utnytting av nitrogenet og mindre N-behov.

Forsøksplan

Feltet hadde 4 ulike gjødslingsstrategier. Ved setting ble det benyttet Fullgjødsel 12-4-18, Opti Start 12-23 og Kalimagnesia. Ved spiring ble det benyttet Nitrabor og noe Fullgjødsel 12-4-18 der det var lav vårgjødsling. Ved hypping ble det gitt Kalksalpeter, Kalimagnesia og Fullgjødsel 12-4-18.

FORSØKSPLAN

Behandlinger

Kg N/daa

Kg/daa

Vår

Spiring

Fra hypping

Total

P

K

Ca

Normal gjødsling

12,7

3,1

4,7

20,5

5,8

25,1

11,3

Lav vårgjødsling

7,2

6,0

7,3

20,5

7,4

25,1

11,2

Lav vår og total N

7,2

4,5

5,7

17,4

7,4

25,1

7,5

Normal gj. + behov*)

12,7

3,1

4,7*)

20,5

5,8

24,1

11,3

*) Behov vurdert fra målt nitrat i stilksaft i august, - resulterte i ingen behov

I figuren under vises målingene av nitrat i stilksaft (Laqua Twin). I de tre målingene i august er det sikre forskjeller i nitratinnhold i stilksafta mellom gjødslingsmetoder. Der det er gitt 3 kg N mindre enn normalt begynner verdien for innhold av nitrat å bli for lav i slutten av juli. Ved nest siste nitratmåling hadde vi satt 5000 ppm nitrat som terskelverdi for behov for mer gjødsel og målingen vist da 5550 ppm nitrat. Det ble dermed ikke gitt mer gjødsel utfra en forventa veksttid fram til ca 20. september (forventa høsting).

Figur1
Gjødslingsstrategier i Innovator 21 - Laqua twin

I figuren under vises resultatet etter måling med håndholdt N-sensor. Måling med N-sensor gir en vekstindeks som behandles videre i en algoritme tilpasset potet og utviklingstrinn og som beregner kalkulert opptatt nitrogen i riset. Verdiene er sum effekt av biomasse og grønnfarge.

Målingene 23. juli og 13. august viste statistisk lavere innhold av nitrogen i riset der det er gitt 3 kg N mindre enn ved normal N-mengde. Kalkulert nitrogen i riset var da henholdsvis 1,4 og 0,9 kg N/ daa lavere enn ved 3 kg N/daa sterkere gjødsling.

Figur2
Gjødslingsstrategier i Innovator 21 - N sensor

Avling og kvalitet

Det var ingen forskjell mellom behandlingene i spiretid i feltet, og det var ikke videre forskjell i risfarge eller frodighet gjennom sesongen. Notering av prosent friskt ris i september ga heller ingen forskjell mellom behandlingene

Næss 21

Behandlinger

% Friskt

Knoll/

Knoll-

Avling i kg/daa i ulik sortering

ris-15/9

ris

vekt

<60mm

60-85

>85mm

Total

Normal gjødsling

53

7,7

189

246

1142

4238

5625

Lav vårgjødsling

50

7,0

202

94

1120

4696

5910

Lav vår og total N

48

8,0

169

230

1489

3674

5392

Normal gj.+behov

53

7,9

207

187

1063

4568

5817

P%

is

5,9

15

12

is

0,4

is

Resultatet fra høstinga viser at det var mindre store knoller (>85 mm) der det ble gitt lavere mengde med N totalt (17,5 kg N/daa). Det er kun ved denne gjødslinga at mengde potet over 85 mm var under 75 % (pristillegg når mer enn 75% er over 85mm).

Strategien med lav mengde N ved setting og økt mengde N i tida rundt spiring og ved hypping, har gitt like godt resultat som normal gjødslingsstrategi. I alle andre registreringer er det mer usikre og tilfeldige forskjeller.

INNOVATOR

Behandling

% tørr-

Steke

Vekt% kvalitetsfeil

stoff

indeks

Grønt

Sprekk

Rust

Ind. An.

Skurv

Sum

Normal gjødsling

20,9

2,0

3,7

0,8

0

0,2

2,4

7,1

Lav vårgjødsling

21,2

2,0

7,3

2,6

0,3

0

1,4

11,6

Lav vår og total N

21,3

2,0

1,2

1,1

0

0,1

1,6

4,0

Normal gj.+behov

21,5

1,5

7,0

1,3

0

0,5

2,0

10,8

P%

17

is

2,3

is

is

is

is

2,2

De behandlingene som hadde størst knoller fikk mer grønne poteter og dermed størst mengde kvalitetsfeil. Det var ingen sikre forskjeller mellom behandlinger i tørrstoffinnhold i knollene eller i stekeindeks.

Figur3
Gjødslingsstrategier i Innovator 21

Oppsummering

Feltet viste at vi fikk lik avling ved å fordele nitrogenmengden (21,5 kg N/daa) med mindre ved setting og mer ved spiring og hypping, - som ved tradisjonell gjødsling med samme nitrogenmengde. Setting var i 2021 en del senere enn normalt og dette medførte rask spiring og næringsopptak. I mange år kommer det mye nedbør fra setting til spiring noe som kunne gitt et annet resultatet.