Vi hadde i 2021 tre verdiprøvingsfelt i NLR Øst som tidligere år; et i Solør, et på Romerike og et i Østfold. Resultatene for disse feltene er presentert under.

Halvseine Tabell 1

Det halvseine sortsfeltet i Rygge ble satt under litt fuktige forhold, men spirte greit og sto fint gjennom sesongen. Asterix hadde høyest avling med relativt god sortering, mens G11-088-001 hadde nest høyest, ca 10 % mindre avling og noe større andel store knoller. G071147 hadde også god avling, men i dette feltet ga sorteringen opp mot 50 % knoller over 60 mm. Dårligst avling hadde G11-1301 med kun 41 % avling i forhold til Asterix.

Halvseine Tabell 2

Feltet i Sør-Odal spirte jevnt og fint, og sto godt frem til vekstavslutning. Vi observerte lite sykdom gjennom sesongen. Av det vi så, var det i hovedsak tørrflekksyke i sortene Asterix, G11-1301 og G11-4115. I dette feltet er det spesielt nummersortene G07-1147 og G07-1155 som har gjort det godt på avling. Dette er to gule matpotet-sorter, som også presenterer seg godt med pent skall.

Halvseine Bilde 1
Sorten G08-3255 har marmorert kjøtt
Halvseine Tabell 3

Den siltige jorden ved feltet på Ullensaker, sikret god vanntilgang ved spiring og en jevn og god vekst. Det ble også her registrert lite sykdom gjennom sesongen og en kraftig vekst over bakken helt frem til vekstavslutning. Denne veksten gjenspeiler avlingsnivåene, som er svært høye for dette feltet. Målesorten Asterix er vinneren med nesten 7,9 tonn pr daa. Også her ligger G07-1147 svært høyt, sammen med P02-13-7.

Kommentar ved Per Møllerhagen, NIBIO Apelsvoll

Tre nye norske sorter var ferdig verdiprøvd i 2021, og to av disse ble godkjent. Det var tidligkonsumsorten Birkeland (G06-1033) og konsumsorten Knallfiffi (G08-3167, opprinnelig en chipssort). Den sist godkjente tidligsorten var Hassel i 2018. Berber og Aslak ble godkjent i henholdsvis 2006 og 2009. Solist og Arielle er ikke verdiprøvd i Norge, men står oppført på EUs felles sortsliste og er etter søknad registrert for settepotetproduksjon i Norge. Den blå G09-1057 ble vurdert for opptak på sortslista, men ble ikke tatt inn i 2021.

Forut for de tre sortene som ble godkjent i 2021, var Nansen den siste halvseine sorten som ble godkjent i 2018. Fritersorten Gullflaks (P02-18-66) var ferdigrøvd i 2015, men ble først sendt til DUS-test i 2018 og da godkjent våren 2021. Seks nye norske sorter ble tatt inn i verdiprøvinga i 2021. I tillegg ble de norske linjene G07-1147, G07-1467, G07-1655 og G08-3255 testet tredje året. P02-13-7 ble testet andre året i 2021, og er klar for vurdering etter 2022 sesongen. Ingen øvrige sorter ble tatt ut av prøvinga etter 2020. Se for øvrig i tabellene og sortsomtalene for flere detaljer angående de nye sortene. I 2021 er èn ny sort konsumsort (Carolus-krysning) under oppformering og i posisjon for verdiprøving i 2022.

Halvseine Tabell 4

Det er de halvseine sortene som har størstedelen av markedet i Norge (80-85 %). I tillegg til agronomiske, kvalitets-, resistens- og bruksegenskaper, er tidlighet og lagringsevne meget viktig for disse sortene. Asterix er hovedmålestokksort i prøvinga i alle regioner, bortsett fra Nord-Norge, der Van Gogh og Troll benyttes. Knallfiffi og Gullflaks ble tatt inn på norsk sortsliste våren 2021. G09-1057 var også ferdigprøvd i 2021, men ble ikke godkjent (lave avlinger bl. a). Fire nye norske sorter skal vurderes for godkjenning våren 2022. Dersom Graminor (som sortseier og representant) ønsker det, kan sorter trekkes fra prøvinga når som helst i prøvingsperioden. Dette skjedde høsten 2019 med Graminor-linja G08-1595. Årsaken var blant annet svak rustresistens og relativt lave avlinger. I tillegg til utenlandske sorter er det flere lovende norske foredlingslinjer på gang. Disse er det oppformert reint materiale av, og hele seks nye halvseine linjer ble valgt ut og tatt inn til verdiprøving fra 2021. P02-13-7 ble tatt inn som en ny konsumsort i 2020. Det er således tre konsumsorter og tre fritèrsorter som er tatt inn siste året. To av sortene i prøvinga har indre farger som enten er dyp rød farge eller blålilla marmorering.

For nye sorter til konsum er hovedutfordringene at de skal være avlingsstabile, ha bra matkvalitet (herunder utseende etter vasking, avskalling/skallmisfarging, knollform og presentasjon i butikk), være sterke mot viktige sykdommer som rust og skurv, og at de har god lagringsevne med lite groing og råter. Videre er det viktig at sortene ikke er for seine, slik at de har mulighet for å bli godt avmodnet ved normal høstetid. Sorter som spirer raskt er en stor fordel, da dette gir mindre problemer med svartskurv, stengelråte og umodne knoller ved høsting. Sortsprøvinga har flere ganger vist at seintspirende sorter ikke har holdt mål. For sorter som skal brukes til skrelleindustrien er det viktig at knollformen og skallet er slik at de gir lite skrellesvinn. De må være sterke mot misfarging/mørkfarging etter skrelling, relativt kokefaste slik at de ikke koker i stykker i ferdigpotetprosessen, og det må ikke dannes overflatehinne på knollene etter oppvarming av ferdigproduktet. For småpotet/babypotet-produksjon er skallfinish, koketype og småpotetandel (25-45 mm) viktige kriterier. Grønne knoller er svært skjemmende og synlige i tillegg til å være usunt, og skal ikke forekomme i noen produksjoner. Det er forskjell på sortene hvor lett de blir grønnfarget etter å ha blitt eksponert for lys. Nyere forskning har også påvist stor effekt av temperatur på grønnfarging av knoller.

For fritèrindustrien, og særlig til chips, er det viktig at innholdet av reduserende sukker er lavt. Mørk stekefarge er ikke akseptabelt og vil disponere for høyt akrylamidinnhold i ferdigvaren. Sorter som er svake for indre feil og annen misfarging er lite egnet til pommes frites, chips og konsumpotet.

Halvseine målestokksorter som var med i 2021, i tillegg til Asterix, var: Lady Claire på Østlandet, Kerrs Pink, Nansen, Fakse og Folva på Sør-Vestlandet og Pimpernel og Lady Claire i Midt-Norge. Asterix og Lady Claire presenteres med oppdaterte resultater. I 2021 ble det beregnet avkastningsparametere (avlinger, sorteringsutbytter, knollvekt og knollansett) på alle åtte høstede felter på Østlandet. Øvrige parametere ble tatt med for alle felt.

Asterix (NL)

Asterix ble godkjent i Norge i 1998 på bakgrunn av resultater i perioden 1995-97. Den ble tatt opp på nederlandsk liste i 1991. Fra og med 2015 er Asterix benyttet som hoved-målestokksort, da den er markedsleder i Norge. På Østlandet i 2019-2021 ga sorten 6 103 kg i total avling, og et tørrstoffinnhold på 23,9 %. Knollvekta var 134 gram og knollantallet pr. plante var middels høyt, 12,5 stk. pr. plante. Småpotetandelen var 8 % på Østlandet, 14 % på Sør-Vestlandet og 8 % i Midt-Norge. Oppspiringa har vært på linje med Nansen. Sorten har vist noe stengelråte og svartskurv i enkelte felt. Andelen friskt ris ved høsting har vært relativt høyt (65 % på Østlandet), mens flassing etter høsting var på 6 %. Sorten er relativt sein. Asterix er mindre utsatt for vekstsprekk, misform og rust enn Beate. Sorten er svak for tørråte på riset. Asterix gror ikke fullt så raskt og mye på lager som Beate. Asterix er normalt utsatt for sølvskurv etter lagring, ofte i kombinasjon med svartprikk. I perioden 2019-21 har den derimot hatt lite sølvskurv i lagrigsforsøka. Sorten er sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember). I forhold til Beate har sorten grodd mindre på lager, mens vektsvinnet var likt ved 4° og 6°C.

Asterix er halvsein og har pene, røde, glatte, lange knoller med lysgul innvendig farge. Sorten har mange anvendelsesområder dersom dyrkinga styres slik at knollfordelinga i avlinga blir tilpasset bruksområdet. Koketypen er AB (relativt fastkokende).

Lady Claire (NL)

Lady Claire er en gul spesialsort til chips. Den ble godkjent i 2005 på bakgrunn av resultatene i perioden 2002-04. Den er også prøvd i mange chipssortsforsøk i regi av chipssortsgruppa. I perioden 2019-2021 lå avlinga 24 % under Asterix på Østlandet, mens tørrstoffinnholdet lå 0,8 %-enheter høyere. Knollansettet var relativt høyt (13,6 knoller/plante) og midlere knollvekt var 92 gram, noe som var 42 gram lavere enn Asterix. Lady Claire spirer seint, men andelen friskt ris ved høsting og andre modningstegn tyder på at den er tidlig moden (5,5 i tidlighet). Sorten er utsatt for grønne knoller og flatskurv. Lady Claire er betydelig sterkere mot indre defekter enn Saturna. Sorten er middels sterk mot tørråte. Sorten er noe utsatt for stengelråte, slik at friske settepoteter er avgjørende. Utenlandske tester har vist at den er relativt sterk mot potetvirus Y. Lady Claire gror lite på lager, og har mer saftspente knoller enn Saturna etter lagring ved 6 °C (resultater fra chipssortprosjektet verifiserer dette). Dvaletida er omtrent som for Saturna, og det betyr at den er relativt lang.

Lady Claire har gule, rundovale knoller med relativt dype grohull. Kjøttfargen er lysegul. Chipskvaliteten er meget god og med stabilt lavt akrylamidinnhold over år. På grunn av høyt akrylamidinnhold er Saturna faset ut og helt ut erstattet med Lady Claire i chipsproduksjonen.

G07-1147 (N)

G07-1147 er en gul konsum- og pommes frites sort fra Graminor som er testet siste året i 2021. Den er prøvd i alle regioner i 2019-21. Totalavlinga har vært 5 % og 10 % lavere enn Asterix på henholdsvis Østlandet og Midt-Norge, mens avlinga var 1 % lavere enn Asterix på Sør-Vestlandet. Tørrstoffinnholdet var relativt høyt (23,5 %) på Østlandet, 0,4 %-enheter under Asterix. Knollvekta var 91-118 gram, eller rundt 22-30 gram lavere enn for Asterix. Knollantallet pr. plante var 1,5 knoller over Asterix på Østlandet. Andel knoller under 40 mm var 9-17 % for de tre regionene, mens andelen over 60 mm var 9-24 %. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er vel så sein som Asterix. Sorten har et ris som er høyt og dekker godt. G07-1147 hadde en del grønne knoller og skurv i Midt-Norge. På Sør-Vestlandet fant vi hele 14 % rust i knollene. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 6 % på Østlandet, noe som er 1 %-enheter lavere enn for Asterix. Den er middels sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er litt mottakelig for kreft og resistent mot PCN Ro1. Den er sterk mot flatskurv og tørråte på riset, og synes å ha meget god resistens mot sølvskurv. Tester så langt viser at foma-, fusarium-, rust- og tørråteresistensen på knollene er middels, mens den har meget bra resistens mot skurv og mot tørråte på riset. Sorten er middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember). Vektsvinnet på lager var litt høyere enn hos Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G07-1147 litt mindre fasthet i knollene etter lagring og bedre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten hadde like lange groer som Asterix etter 7-8 mnd. på 6°C lager.

G07-1147 en halvsein konsum- og pommes frites sort (4,0 i tidlighet). Sorten har koketype B (middels melen) og den presenterer seg meget pent etter vasking (blank og lite krakelering). G07-1147 flasset lite i månedsskiftet oktober/november. Knollene er gule, rundovale med meget grunne grohull og lysegul innvendig farge.

G07-1467 (N)

G07-1467 er en rød sort fra Graminor med gule tegninger rundt grohullene. Sorten er prøvd som konsumsort i alle regioner i 2019-21 og skal i tillegg testes for pommes frites kvaliteter i 2021/22.Totalavlinga har vært 14 %, 10 % og 10 % under Asterix henholdsvis på Østlandet, i Midt-Norge og på Sør-Vestlandet. Tørrstoffinnholdet var relativt lavt (21,1 %) på Østlandet, 2,8 %-enheter under Asterix. Knollvekta var 114-140 gram i de tre regionene i 2019-21, som var på høyde med Asterix. Knollantallet pr. plante var 11,5 som var èn knoll under Asterix på Østlandet. Andel knoller under 42 mm var 7 % på Østlandet, mens andelen over 60 mm var 34 %. Dette er høyere enn for Asterix. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like sein som Asterix (4,5 i tidlighet). Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 6 % på Østlandet, noe som er på linje med Asterix. Sorten er svak mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Den hadde like mye skurv i forsøka på Østlandet som Asterix, men hadde lite vekstsprekk. Videre synes den å ha god resistens mot sølvskurv.

Tester så langt viser at tørråteresistensen på knollene er under middels, mens den har over middels resistens mot rust, foma- og fusariumråte og skurv, og er meget sterk mot tørråte på riset. Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var mindre enn for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G07-1467 samme fasthet i knollene etter lagring og bedre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen viser at sorten gror mindre enn Asterix på 6°C lager.

G07-1467 en halvsein konsumsort. Sorten har koketype A (fastkokende), og den presenterer seg relativt pent etter vasking (blankhet), men er noe utsatt for krakelert skall. G07-1467 flasset mindre enn Asterix i månedsskiftet oktober/november. Tester har vist at sorten er relativt sterk mot mørkfarging etter koking. Knollene er røde med gule «smileys»-tegninger i grohullene, formen er langovale med grunne grohull og knollene har lysegul innvendig farge.

G07-1655 (N)

G07-1655 er en gul pommes frites og konsumsort fra Graminor som er testet tredje året i 2021. Den er prøvd på Østlandet, Midt-Norge og Nord-Norge i 2019-21. Totalavlinga har vært 22 og 24 %-enheter under Asterix på henholdsvis Østlandet og i Midt-Norge. Tørrstoffinnholdet var middels høyt (21,7 %) på Østlandet, noe som er 2,2 %-enheter under Asterix i 2019-21 på Østlandet. Gjennomsnitlig knollvekt var 122 gram, 12 gram lavere enn for Asterix på Østlandet. Knollantallet pr. plante var 12,3, noe som er likt med Asterix. Andel knoller under 42 mm var rundt 10-11 %, eller 2-3 %-enheter høyere enn hos Asterix, mens andelen over 60 mm var 21 % på Østlandet, dvs. 5 %-enheter høyere enn for Asterix. Spirehastigheten var på linje med Asterix, men andelen friskt ris ved høsting tilsier at sorten er tidligere moden (tidlighet 5,5). G07-1655 hadde relativt få kvalitetsfeil på Østlandet, mens det var mye skurv og grønne knoller i Midt-Norge. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 6 % på Østlandet, noe som er 1 %-enhet under Asterix. Sorten er meget sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Den er resistent både mot kreft og PCN Ro1. Den er svak mot tørråte på ris og knoller, men synes å ha god resistens mot sølvskurv. Foma- og fusariumresistensen på knollene er under middels, mens den har meget god resistens mot rust. Sorten er middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var likt med Asterix, mens den hadde mindre fasthet i knollene etter lagring og lik evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen og vekt-% groer etter lagring viser at sorten grodde mer enn Asterix etter 7-8 mnd. lagring ved 6°C.

G07-1655 en halvtidlig/halvsein pommes frites-sort. Pommes frites kvaliteten er bra. Sorten har koketype A, dvs. fastkokende. Den presenterer seg pent etter vasking (blankhet), er lite utsatt for krakelert skall, og kan også være aktuell til som konsumsort. Knollene er gule med oval til langoval form, grunne grohull med gul indre farge.

G08-3255 (N)

G08-3255 er en blå fargerik spesialsort fra Graminor (blåmarmorert indre farge) som er testet til chips i tre år. Den er prøvd på Østlandet der dyrkingen av chipspotet er lokalisert. Totalavlinga har vært 2 %-enheter under Lady Claire og tørrstoffinnholdet var 1,4 %-enheter lavere. Middels knollvekt var 104 gram (12 gram høyere enn Lady Claire), mens småpotetandelen var 11 %, noe som er 8 %-enheter lavere enn hos Lady Claire. Andelen knoller >60 mm var 9 %, som er på linje med Lady Claire. Knollantallet pr. plante var høyt, 13,4, omtrent som Lady Claire. Oppspiringa i felt var raskere enn Lady Claire, og andelen friskt ris ved høsting indikerer at de er like tidlig modne (5,5 i tidlighet). G08-3255 har litt høyere andel totale kvalitetsfeil (3 %) enn Lady Claire.

Sorten er relativt sterk mot flatskurv og tørråte på knollene og meget sterk mot rust. G08-3255 har gitt bra chipskvalitet, og chipsen beholder mye av blåmarmoreringen etter steking. Sorten er relativt sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var mindre enn for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G08-3255 mindre fasthet i knollene etter lagring og mindre evne til å motstå sølvskurv. Groingsindeksen og vekt-% groer viser at sorten gror mindre enn Asterix ved 6°C lagring.

G08-3255 en halvtidlig/halvsein fargerik sort. Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har fin chipsfarge, men med høye nivåer av predikert akrylamidinnhold i ferdigvaren ved testing i nov./des blir den neppe aktuell som en kuriositet chipssort. Den vil bli søkt godkjent som en fargerik konsumsort. Knollene har blått skall, oval form med middels dype grohull og blåmarmorert innvendig farge.

P02-13-7 (N)

P02-13-7 en mørkerød fargerik konsumsort fra Graminor som er testet andre året i 2021. Den er prøvd i alle regioner. Totalavlinga har vært 12 % og 15 %-enheter under Asterix på henholdsvis Østlandet og i Midt-Norge. Tørrstoffinnholdet var relativt høyt (24,0 %) på Østlandet, på linje med Asterix. Knollvekta var rundt 135 gram, som er på linje med Asterix. Knollantallet pr. plante var 1,5 stk. færre enn hos Asterix på Østlandet, mens andel knoller under 42 mm var rundt 7 % for de to regionene, og andelen over 60 mm vel 40 %. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like sein som Asterix (4,5 i tidlighet). Sorten har et ris som og dekker under middels godt (6,3 i rismasse). Ved høsting av umoden avling sitter knollene hardt på stolonene. P02-13-7 har høy andel kvalitetsfeil, der vekstsprekk, kolv og skurv dominerte. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 4 % på Østlandet, noe som var lavest av de prøvde sortene. Den er relativt sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er mottakelig for kreft og resistent mot PCN Ro1. Resistensen mot flatskurv og tørråte på riset er under middels, mens sorten synes å være meget sterk mot rust (streker, buer og ringer. Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Vektsvinnet på lager var som for Asterix. Sammenlignet med Asterix hadde G08-3255 mindre fasthet i knollene etter lagring, mens den var sterkere mot sølvskurv. Groingsindeksen og vekt-% groer viser at sorten gror mindre enn Asterix ved 6°C lagring. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er middels, mens den har god resistens mot tørråte på knollene og er meget sterk mot rust.

P02-13-7 en halvsein konsumsort. Sorten har koketype B (middels fastkokende), og den presenterer seg relativt pent etter vasking (blankhet), men er noe utsatt for krakelert skall. P02-13-7 flasset mer enn Asterix i månedsskiftet oktober/november. Knollene er røde, formen er rund med grunne grohull og knollene har mørkerød innvendig farge. Tester har vist at sorten beholder den mørkerøde innvendige fargen etter koking.

P03-19-21 (N)

P02-13-7 en ny gul chipssort fra Graminor. Den er prøvd på Østlandet i firmaprøving av chipssorter, og er nå tatt inn i verdiprøvinga på Østlandet og i Midt Norge fra 2021. Totalavlinga i 2021 har vært 2 % og 3 % under Lady Claire henholdsvis på Østlandet og i Midt-Norge. Tørrstoffinnholdet var relativt høyt (24,8 %) på Østlandet, 0,3% enheter over Lady Claire. Knollvekta var 97 gram på Østlandet, som er 10 gram høyere enn for Lady Claire i 2021. Knollantallet pr. plante var 1,9 stk. færre enn hos Lady Claire på Østlandet, mens andel knoller under 40 mm var på 8-13 % i de to regionene, og andelen over 60 mm var 16-27 %. Spiringa var relativ rask, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er tidligere enn Lady .Claire (5,5 i tidlighet). Sorten har et ris som og dekker under middels godt (rismasse 6,3). P03-19-21 har høy andel kvalitetsfeil, der grønne knoller, kolv og skurv dominerer. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 14 % på Østlandet, noe som var dobbelt så høyt som hos Lady Claire. Sorten er sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Den er også resistent for kreft og PCN Ro1. Resistensen mot flatskurv og tørråte er under middels, mens sorten synes å være sterk mot rust (streker, buer og ringer). Sorten er middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for P03-19-21 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er middels. I firmautprøving av chipssorter grodde sorten beskjedent etter lagring.

P03-19-21 en halvtidlig/halvsein chipssort. Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har meget fin chipsfarge, og med meget lave nivåer av predikert akrylamidinnhold i ferdigvaren ved testing i nov./des. Utprøvinger i storskala har vist at sorten ga en ekstra god smak på chipsen. Knollene har gult skall, rundoval form med relativt grunne grohull og lysegul innvendig farge.

G07-1155 (N)

G07-1155 en ny gul konsumsort fra Graminor. Den er testet i alle regioner i 2021. Totalavlinga i 2021 har vært 7 % under Asterix på Østlandet, mens avlinga lå henholdsvis 17 og 6 % over i Midt-Norge og på Sør-Vestlandet.Tørrstoffinnholdet var middels høyt (23,2 %) på Østlandet, 1,2 % enheter under Asterix. Knollvekta på Østlandet var rundt 115 gram, som er 8 gram under Asterix i 2021. Knollantallet pr. plante var 2,4 stk. færre enn hos Asterix på Østlandet, mens andel knoller under 40 mm var fra 4-9 % for de tre regionene, og andelen over 60 mm var 20-39 %. Spiringa var sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like sein som Asterix (4,0 i tidlighet). Sorten har et ris som dekker noe under middels godt (rismasse 6,8). G07-1155 har høy andel kvalitetsfeil, der rust og skurv var de mest dominerende. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 13 % på Østlandet. Sorten er middels sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er resistent mot kreft og PCN Ro1. Resistenstester så langt har vist at sorten er sterk mot flatskurv og den synes å være sterk mot rust (streker, buer og ringer). Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for G07-1155 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er under middels, mens resistensen mot tørråte er middels.

G07-1155 er en halvsein konsumsort. Sorten har koketype AB (fast til middels fastkokende), og den presenterer seg relativt pent etter vasking (blankhet), og er lite utsatt for krakelert skall. G07-1155 flasset ikke mer enn Asterix i månedsskiftet oktober/november. Tester har vist at sorten mørkfarges lite etter koking. Knollene er gule, formen er rundoval med grunne grohull og knollene har lysegul innvendig farge.

G08-2505 (N)

G08-2505 en ny gul sort fra Graminor. Den er prøvd til chips på Østlandet i 2021. Totalavlinga i 2021 har vært 17 % høyere enn Lady Claire. Tørrstoffinnholdet var høyt (26,4 %) på Østlandet, 1,9% enheter høyere enn hos Lady Claire. Knollvekta var 95 gram, som er 8 gram over Lady Claire i 2021. Knollantallet pr. plante var 14,4 stk, og dette var 1,8 stk. flere enn hos Lady Claire. Andel knoller under 40 mm var 9 %, og andelen over 60 mm 23 %. Spiringa var relativt rask, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like tidlig som Lady Claire (4,0 i tidlighet). Sorten har et ris som dekker bedre enn Lady Claire (rismasse 7,5). G08-2505 har relativt lav andel kvalitetsfeil. Grønne knoller og skurv var de mest markante kvalitetsfeilene. Den er sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er resistent både mot kreft og PCN Ro1. Resistensen mot flatskurv og tørråte på riset er under middels, mens sorten synes å være sterk mot rust (streker, buer og ringer). Sorten er sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for G08-2505 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er middels.

G08-2505 en halvsein chipssort. Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har meget fin chipsfarge, men at innholdet av predikert akrylamidinnhold er høyt. Signaler fra Graminor er at de endrer segmentet fra chips til konsum. Knollene har gult skall, rundoval form med middels dype grohull og lysegul innvendig farge.

G11-1301 (N)

G11-1301 en ny gul kombinert chips- og konsum-/skrellesort fra Graminor. Den er prøvd på Østlandet i 2021. Totalavlinga i 2021 har vært hele 20 % under Lady Claire. Tørrstoffinnholdet var middels høyt (23,2 %) på Østlandet, 1,3 % enheter under Lady Claire. Knollvekta var 88 gram, som er på linje med Lady Claire i 2021. Knollantallet pr. plante var 9,1 stk. noe som er 4,5 stk færre enn hos Lady Claire, mens andel knoller under 40 mm var rundt 13 % for de to regionene, og andelen over 60 mm var 40-45 %. Spiringa var like sein som hos Lady Claire, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er tidligere moden (5,5 i tidlighet). Sorten har et ris som dekker dårlig (rismasse 5,5). G11-1301 har relativ høy andel kvalitetsfeil, der grønne og misform dominerer. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 14 %. Sorten er middels sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er resistens mot kreft og PCN Ro1. Resistensen mot tørråte på ris og knoller er under middels, mens sorten synes å være meget sterk mot rust (streker, buer og ringer) og flatskurv. Sorten er sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for G11-1301 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er god. Firmasortsprøvingene har vist at sorten gror litt mer på lager enn Lady Claire

G11-1301 en halvtidlig/halvsein chipssort. Chipskvalitetstester som er utført så langt viser at sorten har meget fin chipsfarge. Sorten har også vist gode resultater som skrelle- og ferdigpotet. Knollene har gult skall, rund form med grunne grohull og gul innvendig farge.

G11-4115 (N)

G11-4115 er en ny rød konsumsort fra Graminor. Den er prøvd i alle regioner i 2021. Totalavlinga i 2021 har vært 15 % og 9 % under Asterix på henholdsvis Østlandet og i Midt-Norge, mens G11-4115 lå 3 % over Asterix i avling på Sør-Vestlandet. Tørrstoff-innholdet var relativt lavt (22,0 %) på Østlandet, 2,4 %-enheter lavere enn Asterix. Knollvekta var 81-99 gram i de tre regionene, som er markert lavere enn hos Asterix i 2021. Knollantallet pr. plante var 16,6 stk., som er 4,1 flere enn hos Asterix på Østlandet. Andel knoller under 40 mm var rundt 12 % for Østlandet, mens andelen over 60 mm var 9 %. Spiringa var sein, mens andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er noe tidligere enn Asterix (5,0 i tidlighet). Sorten har et ris som dekker godt (rismasse 7,0). G11-4115 hadde 14 % kvalitetsfeil, der vekstsprekk, rust og skurv dominerte. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 14 % på Østlandet, noe som er dobbelt så høyt som hos Asterix. Sorten er meget sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er resistent mot for kreft og PCN Ro1. Resistensen mot flatskurv er meget god, mens tørråteresistensen er under middels. I resistensfeltforsøk var sorten noe over middels resistent mot rust, mens sorten hadde mye rust i sortsforsøka. Sorten er relativ sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for G11-4115 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusariumresistensen er middels.

G11-4115 er en halvsein konsumsort. Sorten har koketype AB (fast til middels fastkokende), og den presenterer seg meget pent etter vasking (blankhet), og er lite utsatt for krakelert skall. G11-4115 flasset noe mer enn Asterix i månedsskiftet oktober/november. Tester har vist at sorten mørkfarges lite etter koking. Knollene er røde, formen er oval med grunne grohull og knollene har gul innvendig farge.

GA11.12.088.001 (N)

GA11.12.088.001 en ny gul pommes frites-sort fra Graminor. Den er prøvd på Østlandet og i firmaprøving i Trøndelag i 2021. Totalavlinga i 2021 har vært 13 % under Asterix på Østlandet. Tørrstoffinnholdet var relativt høyt (24,3 %), på linje med Asterix. Knollvekta var rundt 115 gram, som er 8 gram under Asterix. Knollantallet pr. plante var 12,6, som er på linje med Asterix, mens andel knoller under 40 mm var 9 %, og andelen over 60 mm 23 %. Spiringa var relativt sein, og andelen friskt ris ved høsting tilsier så langt at sorten er like sein som Asterix (4,0 i tidlighet). Sorten har et ris som dekker over middels godt (rismasse 7,5). GA11.12.088.001 hadde en høy andel kvalitetsfeil, hvor grønne knoller og kolv dominerte. Summen av indre og ytre kvalitetsfeil var 25 % på Østlandet, noe som var høyest av de prøvde sortene. Sorten er relativt sterk mot enzymatisk mørkfarging i rå tilstand. Sorten er resistent mot kreft PCN Ro1. Resistensen mot flatskurv og tørråte på riset er middels, mens sorten synes å være sterk mot rust (streker, buer og ringer). Sorten er under middels sterk mot indre mørkfarging/støtblått («trommeltest» i desember).

Lagringsegenskapene for GA11.12.088.001 får vi først tall på neste år. Tester så langt viser at foma- og fusarium- og tørråteresistensen er middels.

GA11.12.088.001 er en halvsein pommes fritessort. Sorten har koketype B (middels fastkokende), og den presenterer seg meget pent etter vasking (blankhet), og er lite utsatt for krakelert skall. Pommes frites-kvaliteten var meget bra, med lys og jevn farge på stavene. Knollene er gule, formen er langoval med grunne grohull, og knollene har gul innvendig farge.