Avdriftsreduksjon er inndelt i tre klasser, ofte avhengig av valgt dyse og arbeidstrykk. Minsteavstand i Norge er 3 meter og gjelder for nesten alle plantevernmidler, som ikke har krav til vegetert buffersone mot vassdrag. I potet har Spotlight Plus og Mizuki egne regler for avstandsreduksjon.

Sjekk derfor etikett nøye før bruk.

Tabell avstandskrav
Tabell 1. Avstandskrav for bomsprøyter i jordbruksvekster med 50, 75 og 90 % avdriftsreduksjon med godkjent sprøyteteknikk.

Når du reduserer avstanden, skal du bruk avdriftsreduserende teknikk på den delen av arealalet som ligger innenfor kravet til ordinær avstand. På resten av arealet kan du bruke en annen teknikk. For å oppnå avdriftsreduserende tiltak er det krav til bruk av godkjent dyse, kjørehastighet (maks 8 km/t), bomhøgde (40 cm eller 50 cm avhengig av dysetype) og riktig arbeidstrykk for valgt dyse. For enkelte dysetyper finnes særvilkår som må oppfylles, se veileder.

Kvalitet på vatn

Dårlig vattenkvalitet kan gi

  • Tetting av filter og munnstykke
  • Redusert effekt av det virksomme stoffet.

Kvaliteten på vatnet er avhengig av kilden (borebrønn eller gravd brønn, kommunalt vatn eller regnvatn og geografi). Partikkelinnhold (leire), organisk materiale, hardheit og pH er faktorer som har effekt på virkningen av plantevernmiddel. Om du har mistanke, bør en undersøke kvaliteten. Er for eksempel pH over 8, bør den senkes ved hjelp av pH-senkende tiltak. Det er særlig når blandinga blir stående lenge på tanken, at effekten kan bli vesentlig redusert.

Vatn rett fra krana kan holde lav temperatur. Det kan være en fordel å bruke en eller flere beholdere eller tanker som mellomlager. Da vil temperaturen på vatnet øke, og det kan gå raskere å fylle sprøyta fra mellomlagringen enn fra krana.

Sprøyteteknikk

Gjennom å velge rett sprøyteteknikk, legger du til rette for best mulig resultat av et tiltak. Temperatur, vind, luftfuktigheit, solinnstråling, vattenkvalitet og utviklingsstadiet på veksten eller ugraset/sjukdommen, er alle faktorar som har effekt på resultatet. Redusert vindavdrift gir mindre påvirkning på miljø og bedrer behandlingsresultatet.

Før sprøyting

  • Les etiketten
  • Ha ei reingjort sprøyte klar til bruk
  • Gjennomfør egenkontroll på sprøyta i år utan funksjonstest
  • Sjekk kvaliteten på vatnet, om du er usikker
  • Seksjonsstenging (GPS-styring) gir redusert overlapping

Under sprøyting

  • Jamn kjørehastigheit
  • Tilpass væskemengda
  • Temperatur

Jamn kjørehastigheit er viktig for å minimere bombevegelser i både høgde og lengderetning. Når det blir store bevegelser forstyrres fordelinga og kan gi ujamn dose ved horisontale bevegelser. Det blir også feil dose ved vertikale bevegelser etter som dysene overlapper hverandre ved rett bomhøgde.

Tilpass væskemengde etter plantemasse. Det er lettere å nå ned i et stort bestand med større væskemengde. Ved tørråtesprøyting gir 20 liter vatn bedre dekning enn 15 liter pr dekar.

Når temperaturen blir høyere enn 22-25 °C, bør en så langt som mulig utsette sprøytinga. Ved høge temperaturer fordamper de fineste dråpene. Det gir både auka avdrift og redusert effekt.

Dysetype

Mange godkjente dyser til avdriftsreduksjon sprer dråpene både framover og bakover i en dobbelstråle. I forsøk viser dyser med dobbel stråle like god effekt som dyser med en stråle. Generelt gjelder det også for alle dyser som gir grov og svært grov forstøving, at en får litt bedre effekt ved å auke væskemengda.

Dyser med todelt stråle har generelt mindre åpning. For å unngå tilstopping og prakk, anbefaler leverandørene normal 80 eller 100 mesh på linjefilter og 50 mesh på dysefilter. Vi anbefaler å kontrollere at væskestrålen ikke treffer godset på bommen eller tanken på sprøyta når bommen heves.

Ei dyse i størrelse 0,3 er normalt godt egna til både ugras og potettørråtebekjemping. Alle leverandører av dyser følger en ISO-standard. Derfor er væskemengde ved et bestemt trykk det samme for alle dyser med samme farge. Derimot kan dusjkvaliteten variere mellom de ulike leverandørene.

Sproytedusj figur
Figur 1. Effekt av kjørehastigheit, trykk og dysestråle på avsetting av plantevernmiddel i et bestand. Dyse med ei stråle til venstre og to stråler til høgre på figuren. (Illustrasjon lånt fra: Bekämpningsrekommendationer, Svampar och insekter 2024. Jordbruksverket, Sverige.)

Som en ser av figuren fører auka hastigheit til at plasseringa av middelet kommer høgre opp i bestandet mens auka trykk bidrar til bedre nedtrenging i et bestand.

Litteratur:

Maksimal effekt og minimal afdrift, SEGES Innovation, 6. udgave 2023. Danmark

Bekämpningsrekommendationer, Svampar och insekter 2024. Jordbruksverket. Sverige