Prosjektet er finansiert med midler fra Landbruksdirektoratet.

Feltvert:

Bernt Løwe, Larvik

Setting:

21/5

Jordart:

Moldholdig lettleire

Gjødsling:

85kg 12-4-18 + 12kg

Høsting:

11/10

Sort:

Folva

NP 5-8, 15kg NitraB,

pH=6 P-Al=26 K-Al=20 Ca-Al=98

30kg kalksalp+25kg KMg, 30kg 12-4-18

1. sprøyting: 1/9

Mg-Al= 13

+ 3 kg N 13/8

2. sprøyting: 8/9

I dette forsøket ønsket vi å teste effekter av sprøytetidspunkt på dagen og hvilke doser en da må bruke for å svi ned et frodig potetris. I feltet ble det brukt kombinasjon av Mizuki og Spotligh Plus. Mizuki er et middel som er søkt godkjent i Norge og er en ferdig blanding av Gozai og Renol.

200 ml Mizuki = 80 ml Gozai + 150 ml Renol

  • For å sikre at potetriset hadde god N-tilstand ved nedsviing ble halvparten av rutene tilført 3 kg N i form av kalksalpeter 13. august.
  • Det var 2 sprøytedatoer i feltet med 7 dagers mellomrom (1. og 8. september) og på disse dagene ble det sprøytet kl 10 på formiddagen eller kl 17.30 på ettermiddagen
  • Behandlinga var enten 100 ml/daa Mizuki på første sprøyting og 200 ml/daa Mizuki på andre sprøyting - eller 200 ml/daa Mizuki på første sprøyting og 100 ml Mizuki + 100 ml Spotlight Plus/ daa på andre sprøyting

Feltet var i en Folvaåker til terning og ved sprøytestart var det 90-95% friskt ris

Effekt av tilleggsgjødsling

Ingen forskjell i hastighet på nedvisning av riset med de to N-nivåene.

Effekt av sprøytetidspunkt og dosering

I figuren på neste side er det vist % friskt ris ved de ulike behandlingen fra 1. sprøyting fram til 15 dager etter 2. sprøyting. Ytterst til høyre vises % frisk stengel 15 dager etter 2. sprøyting.

  • Sprøyting på formiddagen er grønne linjer. Sprøyting på kvelden er orange linjer
  • Prikket linje er sprøyting med halv dose Mizuki + full dose Mizuki
  • Heltrukken linje er sprøyting med full dose Mizuki + halv dose Mizuki og full dose Spotlight Plus
  • Effekten på nedvisning av riset av første sprøyting (se tidspunkt 2. spr) er god både med halv og full dose Mizuki om en sprøyter på formid-dagen, men betydelig dårligere med halv dose på kvelden.
  • Behandling med halv + hel dose Mizuki på formiddagen har omtrent hatt lik nedvisningseffekt av riset som ved sprøyting på kvelden med hel dose Mizuki + blanding av halv Mizuki og hel dose Spotlight Plus.
  • For å få best effekt på å drepe stengelen bør en bruk en blanding av Mizuki og Spotlight Plus ved andre sprøyting.
Figur 1
Vekstavsluttning - Folva Viken21

Ved opptak sjekket vi knollene for skallfasthet og hvor mye de satt fast på riset. Det var ikke sikre forskjeller mellom behandlinger på hvordan de slapp riset, men knoller fra ubehandlet var mindre skallfaste enn der riset var svidd. Men det var ingen forskjell mellom sprøytetidspunkt, doser eller om det var gitt mer gjødsel. Når det gjelder kvalitetsforskjeller ellers var det ingen sikre forskjeller mellom behandlinger og tørrstoffet lå på 20-20,5%. Ubehandlet har hatt lengre veksttid og gitt ca 500 kg høyere avling per dekar.

Løwe 21 - Folva

Skall-

%

Avling i kg/ daa

Behandling

fasthet

1-9*)

skallmis-

farging

<42mm

  • 42-70 mm

>70mm

Total

Ubehandlet

3

5,6

157

5082

886

6125

Kl 10: 1/2+1/1 Mizuki

5

0

110

4702

626

5438

Kl 10: 1/1M+1/2M+1/1SP

5

0

148

4868

529

5546

Kl 17: 1/2+1/1 Mizuki

5

0

107

4810

659

5575

Kl 17: 1/1M+1/2M+1/1SP

5

0

62

4150

1137

5348

P%

0

13

is

7,6

19

0

*) 1= lite skallfast, 9= skallfast.

Sammendrag av tre felt i 2021

Nedsviingseffekten var omtrent lik i alle 3 felt (Folva, Mandel, Fakse) og sprøyting på formiddagen har gitt bedre/ raskere effekt enn sprøyting om ettermiddagen.

«Sterkere» nedsviingsblanding har virket bedre enn en mer enkel. En skal huske på at i disse feltene har vi valgt sorter hvor det kan være vanskelig å drepe riset med Gozai og Spotligh Plus, og vi har gjødslet ekstra for å være sikker på et frodig ris. Vi målte svakt større avling der riset ikke var svidd.

Figur 2
Vekstavslutning - sprøytetid 2021:3 felt
Figur3
Vekstavslutning - sprøytetid 2021:3 felt