Spørsmålene mange produsenter og ei hel potetnæring i Europa stilte seg var hvordan skal vi klare å erstatte Reglone/Retro? God vekstavslutning er viktig av flere årsaker. En av grunnene er at tørråtesoppen ikke vokser på dødt ris. Risdrepingsmidler er derfor med på å redusere tørråtesmitten i avlinga og dermed bedre vare på lager. Bruk av nedsviingsmiddel er et viktig hjelpemiddel for å oppnå riktig størrelse og god kvalitet på avlinga. Alle varemottakere stiller krav til størrelse og kvalitet på potetene som skal i pakking og produksjon. Når potetriset er dødt ved opptak er knollene mer modne og risikoen for flassing av knollene reduseres. Dermed blir det mindre mekaniske skader og mindre angrep av sjukdommer. Potetkvaliteten vil dermed lettere opprettholdes under lagring, og vi får fornøyde forbrukere.

Settepotet- og småpotetproduksjon er avhengig av vekstavslutning på et unaturlig tidlig utviklingstrinn. Risknusing i settepotetdyrkinga frarådes på grunn av fare for overføring av smitte av stengelråte og virus fra sjuke planter til friske planter, noe som fort gir høyere innhold av sjukdom i settepotetene. For mange sorter er derfor settepotetproduksjonen avhengig av gode og effektive risdrepingsmidler.

Gozai og Spotlight Pluss erstattet Reglone i Norge i 2020

Mange potetprodusenter så høsten 2019 mørkt på vekstsesongen 2020. Med en trøblete tørråtesituasjon bak seg og ingen vekstavslutningsmidler godkjent for vekstsesongen 2020 var det ikke enkelt å planlegge for vekstsesongen i år. Når vi nærmer oss vekstavslutning og innhøsting av lagerpotet er Gozai og Spotlight Plus tilgjengelig på det norske markedet.

Gozai

Gozai er et vekstavslutningspreparat med det virksomme stoffet pyraflufenetyl. Preparatet er prøvd ut i forsøk hos Norsk Landbruksrådgiving i 2019 og i 2020. Resultatene i forsøkene og erfaringer sesongen 2020 viser at Gozai er viktig i arbeidet med å få et godt avmodnet ris før høsting. Gozai virker klart best når det blir sprøytet ut på formiddagen i godt sollys. Virkningen er best når det er noen solrike dager rett etter behandling. Preparatet var på dispensasjon i 2020. Gozai har fått dispensasjon for sesongen 2021. Det er krav om minimum 10 meters buffersone ved bruk av Gozai.

Spotlight Plus

Spotlight Pluss ble godkjent som risdrepingsmiddel i potet i 2020. Etter mange år i søknadskøen hos Mattilsynet er det endelig fattet et vedtak om godkjenning av Spotlight Pluss. Ei hel næring puster lettet ut. Det var allikevel en stor skuffelse at Spotlight Plus ikke er godkjent brukt etter risknusing. Søknad om dispensasjon for bruk på knust ris i 2020 førte ikke fram. Preparatet er prøvd ut i forsøk hos Norsk Landbruksrådgiving i 2019 og i 2020. Resultatene viser at Spotlight Plus ikke er godt nok for nedsviing av frodig ris.

IMG 0137
I forsøk leter vi etter nye effektive metoder som kan erstatte Reglone. Foto: Borghild Glorvigen

ALLE i Europa leter etter alternativ

Hele potetnæringa i Europa er på utkikk etter gode alternative metoder som dreper riset, begrenser gjenveksten og øker modning og dannelse av godt og robust skall. Risknusing alene vil ikke være en effektiv vekstavslutning, da potetplantene vil vokse videre. Nye løsninger er under utvikling i flere land, og man ser på ulike metoder for bruk av flamming, strøm, risnapping, riskutting mm. Noe av utfordringen med å bruke mekanisk utstyr er at det er arbeidskrevende og fører til mye kjøring. Arbeidsbredden på mekanisk utstyr er nokså begrenset, og er normalt bare to eller fire rader. Dermed kan det også bli problemer med jordpakking. Det er knyttet store investeringskostnader til mekanisk utstyr.

Andre negative momenter med risknusing og enkelte andre mekaniske metoder er økt fare for å spre stengelråte og virus. Gjenvekst etter behandling med nytilvekst av stengler og blader vil kunne gi smitte av tørråte til knoller om riset ikke er helt dødt ved opptak. I flere forsøk i 2020 vil Norsk Landbruksrådgiving prøve ulike mekaniske metoder i kombinasjon med forskjellige kjemiske preparater.

Det gjenstår mye utprøving og videreutvikling av de ulike metodene. Ulike jordarter, potetsorter, drillformer etc. krever at bruken av maskinene må tilpasses. Det tar tid å kartlegge behovene i de ulike produksjonene.

Kjemiske metoder - hva skjer i ulike land?

Det er stor forskjell fra land til land over hva som er godkjent av kjemiske plantevernmidler til nedsviing av potetris. I hovedsak dreier det seg per i dag om tre virksomme stoffer: pelargonsyre (Beloukha, er til godkjenning hos Mattilsynet), karfentrazon (Gozai) og pyraflufen-etyl (Spotlight Plus). Reglone er forbudt i Europa, men Finland og Østerrike fikk av sine myndigheter dispensasjon for bruk av Reglone i 2020.

Mekaniske metoder for risfjerning

RESULTATER FRA FORSØK I 2019

Preparatene Gozai og Spotlight Plus har ikke de samme egenskapene som Reglone. For eksempel virker Gozai og Spotlight Plus virker senere enn Reglone. Det betyr at produsentene må starte behandlingen 4-5 dager tidligere enn hva man ville gjort for Reglone. Forsøk har vist at etter to behandlinger er det meste av potetriset visnet ned ca. to uker etter siste behandling. I forsøk har kombinasjonen av risknusing og behandling med Gozai eller Spotlight Plus fungert godt. For å få til god vekstavslutning er det viktig at potetplantene ikke har for frodig ris, men har startet naturlig avmodning. For sorter med liten bladmasse og god avmodning (f.eks. Innovator og Lady Claire) kan delt dose med Gozai eller Spotlight Plus gi god nok virkning. I sorter med stor rismasse (f.eks. Asterix, Mandel og Oleva) kan være nødvendig å kombinere med risknusing.


Etiketter for Gozai og Spotlight Plus finner du her.