Kvalitetstallene som deles opp i matpotet og industripotet er hentet inn fra Hvebergsmoen Potetpakkeri, Totenpoteter, HOFF SA, Findus, Maarud AS og KiMs (KiMs inntil 2015-16). I Industrileveransene inngår chips, pommes frites, flakes og ferdigpoteter hvilket utgjør ca. 110 000 tonn mens leveranser til potetpakkeriene utgjør ca. 40 000 tonn.

Industri potet

For industripotet er statistikken basert på prøver av levert råvare, 10 kg prøve per 10 tonn leverte poteter. Prøven blir tatt ut når lasset tippes og prøven er skåret før lasset går inn i produksjon. Statistikken presenteres enten i feilenheter eller vektprosent feil hos bedriftene. Feilenheter beregnes ut fra vekttall som er forskjellige hos de ulike bedriftene (tabell 1). Feilenheter beregnes som feilenhet= vekttall*vektprosent feil.

Tabell 1. Vekttall for feil hos ulike bedrifter i industripotetbransjen

Vekt-tall

Bløte råter

St.

råte

Tør

råte

Tørre råter

Grønne

Mek. sterk skade

Vekst

sprekk

Støt

blått

Indre def. (rust)

Indre def. ( kolv)

Indre def. (andre)

Mis

form

Skurv

Mek. svak skade

Visne/

grodde

HOFF SA

2

2

2

3

3

2

1

2

1

1

1

0.5

0.5

0.5

1

Maarud AS

3

3

3

3

3

2

1

2

0.5

1

0.5

0.5

1

0.5

1

Findus

3

3

3

3

2

2

1

2

1

1

1

1

0.5

0.5

1


Statistikken er presentert i vektprosent feil (tabell 2). I snitt for de siste fem sesonger var totale vektprosent feil 13,7 (tabell 2). De to foregående sesonger har ligget over gjennomsnittet for de siste fem år. 2016-17 sesongen skilte seg ut med høyeste totale vektprosent feil på 15,9. I 2017-18 sesongen lå totalen på 14,0.

Største feil er i snitt over fem år mekanisk svake skader (2,4 %) og skurv (2,2%) etterfulgt av grønne poteter (1,8%). I 2016-17 sesongen var det en høyere andel grønne poteter og mer indre defekter (andre) og mekanisk svake skader hvilket gir utslag på den totale feilandel.

Tabell 2. Kvalitetsfeil av råvare vurdert ved levering (10 kg/10 tonn) angitt i vektprosent feil for industripotet i sesongene 2013-14 til 2017-18 og sammendrag av fem sesonger.

Feil\år

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Gjennomsnitt 5 år

Bløte råter/stengelråte

0.5

0.6

0.9

0.8

0.6

0.7

Tørråte

0.0

0.1

0.0

0.1

0.1

0.1

Tørre råter

0.5

0.2

0.3

0.3

0.4

0.3

Grønne

1.3

1.7

1.7

2.2

2.2

1.8

Mekaniske skader, sterke

0.8

0.9

1.1

0.9

0.7

0.9

Vekstsprekker

0.7

0.9

1.5

1.4

1.3

1.1

Støtblått

0.0

0.1

0.1

0.1

0.1

0.1

Indre defekter (rust)

1.6

1.5

1.5

1.3

1.2

1.4

Indre defekter (kolv)

1.6

0.7

0.6

1.1

0.6

0.9

Indre defekter (andre)

0.8

1.2

0.7

1.6

1.4

1.2

Misformede poteter

0.5

0.5

0.5

0.7

0.5

0.5

Skurv

2.9

2.6

1.4

2.0

2.3

2.2

Mekaniske skader, svake

2.3

1.7

2.0

3.1

2.8

2.4

Visne/grodde poteter

0.0

0.2

0.0

0.1

0.0

0.1

Total vektprosent feil

13.3

12.9

12.3

15.9

14.0

13.7

Matpotet

For matpotet er statistikken basert på prøver tatt ved levering etter utsortering av småpotet. Det tas ut 10 kg per 10 tonn for vurdering. I tabell 3 finnes vekttall som brukes for å beregne feilenheter i matpotet.

Tabell 3. Vekttall for feil hos potetpakkeriene

Bløt

råte

Tørr råte

Grønn

Sterk skade

Støt

blått

Rust

Hul

rom

Andre indre

Vekst

sprekk

Vis

ne

Grod

de

Mis

form

Andre sorter

Skurv

Svak skade

Skall misfar

ging

Over

flate skurv

Hvebergs

moen

(Bama)

10

5

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0.5

1

1

1

1

Toten

Poteter

(COOP)

10

5

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

0.5

0.5

0.7

0.5

0.5


Summen av vektprosent feil ligger for de siste fem sesonger på 23,1% (tabell 4). Skurv er den største kvalitetsfeil på matpotet og utgjorde i snitt for de siste fem år 5,7%. Svake skader utgjør neststørste feil med i snitt 3,9%. Deretter følger overflate skurv, skallmisfarging og grønne.

I siste sesong (2017-18) utgjorde summen av vektprosent feil 26,9%, hvilket er det høyeste de siste fem år. Største feil var svake skader som var noe høyere enn foregående år og 3,6% over gjennomsnittet. Neststørste feil var skurv (6,7%), overflateskurv (3,8%) og skallmisfarging (3,2%). Grunnen til dårligere kvalitet i 2017-18 kan skyldes en vanskelig høst med hyppige regnfall og kalde og fuktige forhold i høsten 2017.

Tabell 4.Kvalitetsfeil vurdert av levert råvare etter utsortering av småpotet. Det vurderes 10kg per 10 tonn. Kvalitetsfeil er angitt i vektprosent feil for matpotet i sesongene 2013-14 til 2017-18 og sammendrag av 5 sesonger.

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

2017-18

Gjennomsnitt 5 år

Bløte råter

0.1

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

Tørre råter

0.5

0.9

0.6

0.4

0.1

0.5

Grønne

2.4

2.6

2.4

2.2

1.8

2.3

Sterk skade

0.7

0.8

0.7

0.6

0.5

0.6

Støtblått

0.2

0.3

0.2

0.2

0.0

0.2

Rust

0.1

0.3

0.2

0.1

0.0

0.2

Hulrom

0.4

0.5

0.1

0.2

0.1

0.3

Andre indre

1.0

1.0

1.1

1.1

0.7

1.0

Vekstsprekk

0.7

0.5

0.7

0.4

0.4

0.5

Visne

0.0

0.2

0.1

0.1

0.1

0.1

Grodde

0.0

0.1

0.2

0.3

0.2

0.2

Misformet

0.8

1.8

1.1

1.1

1.6

1.3

Andre sorter

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Skurv

4.0

6.9

4.7

6.1

6.7

5.7

Svake skader

3.9

2.8

3.4

2.2

7.4

3.9

Skall misfarging

4.1

3.1

3.0

2.5

3.2

3.2

Overflate skurv

1.4

2.5

2.7

4.6

3.8

3.0

Total vektprosent feil

20.3

24.6

21.4

22.3

26.9

23.1