Potet 2023 gir muligheter for faglig oppdatering gjennom fagforedrag, utstillerbesøk og samtaler med kollegaer, rådgivere, forskere og andre.

Program og påmelding

Påmeldingsfrist er 27. desember

Potettorget red
På Potettorget under Potet 2023 møter du viktige aktører med verktøy vi trenger til potetdyrking. Det er satt av godt med tid til å snakke med utstillerne begge dager. (Foto: Jan Ferstad)
Sandra borch foto Torbjorn Tandberg
Landbruks- og matminister Sandra Borch åpner Potet 2023. Vi er spent på å høre statsrådens tanker om den klimavennlige knollen. (Foto: Torbjørn Tandberg)

Teknologi

Dokumentasjon av produksjonen med digitale verktøy blir stadig viktigere. Det blir stilt store krav til hva som blir gjort i alle ledd før produktet når forbrukeren. NLR-rådgiver Åsmund Langeland presenterer digitale verktøy i produksjonen.

Vi står foran et tiår med store framskritt i bruk av satellitter i jordbruket. I første omgang undersøker vi om vi kan få hjelp til mer presis gjødsling ved bruk av satellitter, men vi ser også for oss muligheter for å bestemme vatningsbehov og om det er behov for å behandle åkeren mot skadegjørere. Forskning pågår, men vi er langt fra i mål ennå. Hanna Pauline Næss Holm tar for seg problemstillingen om satellittbilder kan hjelpe oss med en mer presis gjødsling i potet.

CRISPR-teknologien er en mye omtalt teknologi, som gir oss enorme muligheter. Hvilke framskritt kan den gi oss, og er vi klare for å ta den i bruk? Om vi er klare for å ta den i bruk blir tema på Potet 2023. Sigrid Bratlie er god til å formidle et vanskelig tema.

Overgangen fra bredgjødsling til radgjødsling i potet har vært et stort framskritt for mange, og her vi vi få en "duell" med NLR-rådgiverne Arne Vagle og Jon Olav Forbord. Noen har drevet med presisjonsarbeid (autostyring, variabel gjødsling med N-sensor etc.) i flere år allerede, mens flere fortsatt lurer på om de kan ha nytte av å ta i bruk GPS (Global Positioning System) i potetdyrkinga. På Potet 2023 får du høre om gode grunner for å komme i gang med å bruke GPS.

Målinger i potetåkeren kan si noe om næringsbehovet der og da, og er framskritt mot ei høyere avling med bedre kvalitet. Er det en god ide å kjøre ferdig drillen når vi setter potetene? Åsa Rölin snakker om erfaringer fra Sverige. Måleinstrumenter som «tar temperaturen på potetåkeren» kan hjelpe oss til å si noe om behovet for ulike næringsstoffer, og er viktige teknologiske framskritt til ei høyere avling med bedre kvalitet. NLR-rådgiver Siri Abrahamsen vil si noe om nytten av slike verktøy.

Resultater fra forskning bringer oss videre

Jørgen Mølman fra NIBIO og NLR-rådgiver Kristin Sørensen deler siste nytt om lysgroing av potet med LED-lys. Kjølmark kan ødelegge potetavlinga, og Annette Folkedal Schjøll, NIBIO, gir oss resultatene fra kjølmarkprosjektet.

I jorda er det tusenvis med såkalte frittlevende nematoder. Bare et fåtall av dem er skadelige for potet, og de får vi høre mer om fra Marte Persdatter Tangvik. I 2019 startet et nytt overvåking- og kartleggingsprogram (OK-program), hvor Mattilsynet har vært på besøk hos mange potetprodusenter for å undersøke om vi har potetkreft, mørk ringråte eller rotgallnematoder i Norge. Resultatene får vi fra Marit Skuterud Vennatrø i NIBIO.

Paneldebatt om potetmarkedet i Norge

Finland er nærmest selvforsynt med poteter, og finske Jan-Erik Back forteller oss hvordan de klarer dette. Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, leder en paneldebatt om potetmarkedet i Norge. I panelet finner vi tidligpotetprodusent Knut Salve Lunden, Pål Westby fra NorgesGruppen og Elisabeth Morthen fra Gartnerhallen.

Lure løsninger

Produsentenes egne «lure løsninger» er alltid en populær programpost på den nasjonale potetkonferansen. Denne gangen får vi bl.a. høre om dyrking av småpotet på seng, erfaringer med fuktighetssensorer ved dryppvatning, og vekstavslutning med Kloppenburg risnapper. Her møter du flere lure produsenter.

Klima og bærekraft

En god forvaltning av matjorda og miljøet er viktig for vår eksistens. For å få til god pollinering og god produksjon trenger vi nytteorganismer, og vi må legge forholdene til rette. Hvordan potetprodusentene forholder seg til temaene klima og bærekraft vil fortsette å ligge der som grunnpilarer i produksjonen. I denne bolken forteller NLR-rådgiver Kari Bysveen deg om nytten av å så fangvekster og blomster. Frode Grønmyr forteller om hva NLR kan tilby av klimarådgiving til deg som produsent.

Biokull er i vinden, og har ord på seg for både å være en jordforbedrer og sørge for at jordas vannlagringsevne øker. NIBIO-forsker Eldrid Lein Molteberg tar for seg et prosjekt om bruk av biokull i potet, og sier litt om foreløpige resultater. Skal du bruke plantevernmidler er det krav om ei buffersone mot vassdrag. NLR-rådgiver Camilla Jacobsen Eng gir deg noen tips om anlegg og stell av slike buffersoner.

Jan Karstein Henriksen forteller om hvilke dyser som gir avstandsreduksjon uten av effekten går ned. Alvhild Hedstein forteller hva BAMAs bærekraftstrategi betyr for deg som potetdyrker. Potetprodusent Bernt Snapa deler sine tanker han omkring bærekraftig prising av poteten.

Biostimulanter, gjødsling og plantevern

I siste bolk på programmet får du innblikk i det danske BioVækst-prosjektet, hvor de tester biostimulanter. Vi har vært så heldige å få leder av prosjektet, Merete Edelenbos fra Aarhus universitet, til å fortelle om arbeidet.

Markedet for gjødsel og andre innsatsfaktorer er alt annet enn stabilt for tida. Anders Trømborg fra Yara deler sin innsikt om dagens gjødselmarked med oss. I et forprosjekt har NLR Viken sett på ulike scenarier om bærekraftig gjødsling til potet. Sammen med spørsmålet om hvordan vi bedre kan utnytte husdyrgjødsla nå når gjødselprisene stiger, er dette viktige temaer allerede med tanke på neste vekstsesong.

Framtidig ugrasstrategi og en oversikt over hva som skjer innen vekstavslutning i nordlig sone blir også presentert.

> Se hele programmet for Potet 2023

> Følg arrangementet på Facebook

Logo Potet 2023 liten