Mizuki er et kontaktmiddel, og virker bare der det treffer. Derfor er det viktig med god dekning for å få god effekt. Best effekt er det ved sprøyting på formiddagen i full sol (med flere påfølgende soldager). Mizuki er regnfast etter 2 timer. Det er krav om vegetert buffersone* der du skal bruke Mizuki. Skal du så høstkorn etter potet der det er brukt Mizuki bør du pløye først.

Tillatelsen gjelder bruk i perioden 11. juni 2023 til 9. oktober 2023. Det gis tillatelse til å importere Mizuki i forkant av denne perioden. Etter at dispensasjonsperioden er over vil det ikke lenger være tillatt å bruke eller oppbevare Mizuki.

Dispensasjonen gjelder for følgende bruk:

  • Maks 2 gangers bruk per sesong
  • Dose: 100-200 ml Mizuki/daa, 20-40 l vann/daa
  • Maks 400 ml/sesong
  • Tidligste behandling: BBCH 69 (slutt blomstring)
  • Seneste behandling: 7 dager før høsting (og senest 9. oktober)
  • Kan benyttes etter risknusing (maks 100 ml/daa)
  • Behandlingsfrist: 7 dager før høsting

> Tilleggsetikett for Mizuki 2023


Mizuki består av det virksomme stoffet pyraflufen-etyl og fyllstoffer. (Mizuki har samme innhold som preparatet Gozai, men kommer ferdig blandet på kanna.)

I potetsorter med kraftig ris kan en blanding av Spotlight Plus og Mizuki gi bedre nedsviing. For å unngå smitte av tørråte på knollene er det viktig at potetriset er dødt før innhøsting. Tørråte på knollene kan raskt føre til råteutvikling på lageret, og kan føre til at potetene ikke blir omsatt.

> Har du spørsmål? Ta en prat med din potetrådgiver


Det er søkt om godkjenning av preparatet Mizuki (Gozai + olje), men det er usikkert når Mattilsynet har vedtaket klart. Det ble gitt dispensasjon for Gozai (pyraflufenetyl) i 2020, 2021 og 2022.

*Vegetert buffersone

Med vegetert buffersone mener man at det skal på sprøytetidspunktet være veletablert plantedekke, bestående av gras eller en blanding av gras og urter. Naturlig vegetasjon med trær og busker kan inngå i buffersonen. Krav til vegetert buffersoner gjelder ikke når:

  • Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles.
  • Vannet ligger mer enn 50 meter fra behandlet område.
  • Området som skal behandles har mindre enn 2% helling ned mot vannet.

> Se Mattilsynets veileder for buffersoner