Fagforum Potet ledes av ei styringsgruppe. Prosjektkoordinatorene rapporterer til styringsgruppa, og tar viktige avgjørelser i samråd med denne. Styringsgruppa har møter ved behov, enten ved fysiske møter, eller per telefon. Pia Heltoft er sekretær for styringsgruppa.

Bransjemøte med samarbeidspartene blir arrangert hvert år. Annet hvert år er det oppsummering av resultater fra pågående og avsluttede prosjekt, i tillegg til arbeidet og aktuelle diskusjoner i Fagforum Potet.

Prosjektledere er Borghild Glorvigen og Pia Heltoft er prosjektledere (i 25% stilling hver)

Borghild og Pia 2
Til venstre: Borghild Glorvigen (NLR), til høyre: Pia Heltoft (NIBIO)

Borghild Glorvigen (redaktør)

Pia Heltoft

Fagforum Potet

Norsk Landbruksrådgiving

NIBIO

Mobil: +47 94867585

Mobil: +47 920 80 939

E-post: borghild.glorvigen@nlr.no

E-post: pia.heltoft@nibio.no

E-post: fagforum@potet.no

Om initiativtakerne
NIBIO
er et nasjonalt forskningsinstitutt med aktiviteter innen landbruk, matproduksjon, plantehelse, miljø og ressursforvaltning, og med avdelinger over hele landet. Potetforskningen ledes fra NIBIO Apelsvoll, men med betydelig aktivitet også ved NIBIO Bioteknologi og Plantehelse og NIBIO Landvik.

Norsk Landbruksrådgiving
fungerer som bindeledd mellom forskning og landbruket gjennom 41 rådgivingsenheter over hele landet. Det utvikles og formidles kunnskap innen planteproduksjon, teknikk, næringsutvikling, økonomi, klima- og miljøtiltak. Norsk Landbruksrådgiving har egne potetrådgivere som koordineres gjennom en Fagkoordinator og et Fagutvalg for potet.

Det formelle og økonomiske ansvaret for Fagforum Potet deles likt mellom Norsk Landbruksrådgiving og NIBIO Apelsvoll.

Finansiering
Landbruksdirektoratet er sentral i finansieringen av Fagforum Potet.
Potetbransjen er viktige støttespillere og samarbeidspartnere i Fagforum Potet. Bedriftene som er med finner du under samarbeidspartnere på www.potet.no.

Aktiviteter i Fagforum Potet