Kortnavn: PPP SustainPotato

PPP (The Nordic Private-Public-Partnership) er et samarbeid for å styrke og utvikle Nordiske potetsorter med forbedret sjukdomsresistensen gjennom «Pre-breeding» (PPP SustainPotato)

Prosjektledelse: Graminor

Innhold: Graminor har sammen med Danespo, Svensk potetforedling, NordGen, Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) og NIBIO startet PPP-prosjektet SustainPotato. Prosjektet varer i 3 år og hovedmålet med prosjektet er å tilrettelegge for effektiv resistensforedling i potet ved å utnytte genetiske ressurser og moderne molekylære verktøy. Prosjektet skal fokusere på sykdommene tørråte, flatskurv, sølvskurv og vorteskurv.

Å foredle potetsorter for bedre resistens mot sykdommer er en krevende jobb. Vi ønsker som oftest å finne flere resistensgener som kan jobbe sammen for å gjøre forsvaret mot sykdom så godt som mulig. Ved hjelp av nye teknologier innen både genetikk og fenotyping ønsker partnerne i prosjektet å jobbe sammen for å finne kilder til bedre resistens mot sykdommer og utvikle nye metoder for bedre å kunne registrere egenskaper hos potetene. Alle foredlingsbedriftene i prosjektet har bidratt med over 80 sorter hver til prosjektet slik at vi til sammen har et godt utvalg med sorter som representerer det nordiske området.

Hovedmål: PPP_SustainPotato i et nøtteskall. Hovedmålet med PPP_ SustainPotato er å tilrettelegge for effektiv resistensforedling i potet ved å utnytte genetiske ressurser og moderne molekylære verktøy. Vi skal spesielt ha fokus på potetsykdommene tørråte, flatskurv, sølvskurv og vorteskurv. Hovedmålet vil nås gjennom disse sekundære målene:

 • Utvide den genetiske basen til den nordiske potetforedlingen
 • Utvikle moderne fenotypingsmetoder for mer effektiv og kvantitativ fenotyping
 • Utføre assosiasjonsgenetiske analyser for å detektere interessante genområder for videre bruk i resistensforedling
 • Videreutvikle det nordiske potetnettverket

Samarbeidspartnere: Danespo A/S, Denmark, Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Svensk Potatisforädling, Faculty of Landscape Architecture, Horticulture and Crop Production Science (SLU), Graminor AS, NIBIO Bioteknologi og plantehelse, og Nordgen (Nordic Genetic Resource Center).

Utenlandske prosjektdeltakere: SLU, Danespo og NordGen.

Ansvarlig for forsøkene: SLU, Danespo, Graminor og NIBIO.

Finansiering: PPP prosjektene er finansiert av de Nordiske landene og deres planteforedlings- institusjoner. PPP sekretariatet er plassert på NordGen. Prosjektet har et budsjett på 13.197 mill SEK. Herav kommer 7.283 mill som bidrag fra deltagere I prosjektet, og 5.914 er anmodet som myndighetsbidrag fra PPP.

Ppp deltagere
Noen av deltagerne i prosjektet

Hovedmål: PPP_SustainPotato i et nøtteskall

Hovedmålet med PPP_ SustainPotato er å tilrettelegge for effektiv resistensforedling i potet ved å utnytte genetiske ressurser og moderne molekylære verktøy. Vi skal spesielt ha fokus på potetsykdommene tørråte, flatskurv, sølvskurv og vorteskurv.

Prosjektet har fire arbeidspakker.

Arbeidspakke 0: Koordinering og leveranse. Målet med denne arbeidspakken er koordinering av prosjektet og sørge for leveranse, og formidling av resultater.

 • Prosjektleder: Muath Alsheikh, Graminor
 • Prosjektkoordinator: Susanne Windju, Graminor)

Arbeidspakke 1: Utvide den genetiske basen til det nordiske potetmaterialet. Målet med denne arbeidspakken er å få en bedre forståelse av den genetiske bakgrunnen til det nordiske potet-materialet. Da vil man mer effektivt kunne velge foreldre for spesifikke egenskaper.

 • Arbeidspakkeleder: Merethe. Bagge, Danespo S/A
 • Oppgaver:
  • Samle historiske data fra partnere og vurdere kompatibilitet av elitemateriale fra prosjektpartnere og tilgjengelige kilder basert på historiske data.
  • Etablere felles feltforsøksprotokoller og utføre feltforsøk for ulike sortsegenskaper hos alle partnere.
  • Dyrke planter i drivhus for DNA-analyse og testing av resistens

Arbeidspakke 2: “High-throughput phenotyping” (HTTP) og genetiske studier.

I denne arbeidspakken skal vi samle data med droner og ulike kameratyper og arbeide med “High-throughput phenotyping (HTTP), både i felt og under kontrollerte forhold. Seleksjoner basert på HTTP metoder skal sammenlignes med seleksjoner gjort med konvensjonelle metoder. Videre skal vi arbeide med å identifisere gen-områder for ulike viktige egenskaper i det nordiske potet-materialet, og samspill mellom gener og miljø.

 • Arbeidspakkeleder: Akash Chawade, Sveriges Landbruksuniversitet, SLU
 • Oppgaver:
  • Analyse av bilder tatt med droner og kameraer og utvikle en programvarepipeline.
  • Utføre kunstig smitte av knoller under kontrollerte forhold, og avbildning av smittede knoller. Videre analyse av knollbilder for morfologi og sykdomssymptomer.
  • Genotype sorts-panelene med SolCap versjon 3 SNP-array.
  • Innsamlede fenotypedata fra alle lokasjoner skal bli benyttet sammen med genotypedata for å utføre assosiasjonsstudier, hvor målet er å detektere og kartlegge interessante genetiske områder for flere ulike egenskaper i potetgenomet.

Arbeidspakke 3: PPP Nordisk nettverksbygging gjennom hele verdikjeden. Denne arbeidspakken har som målsetning å involvere sentrale interessenter i hele den nordiske verdikjeden for å dele kunnskap og resultater som oppnås i prosjektet.

 • Arbeidspakkeleder: Rodomiro Ortiz, Svensk Potetforedling
 • Oppgaver:
  • Organisere interessentforum og teste prosjektideer med dem.
  • Årlig interessentmøte for å finjustere prosjektagenda.
  • Publikasjoner: Både populærvitenskapelige publikasjoner og forskningspublikasjoner i internasjonale tidsskrifter.

Om PPP (The Nordic Public-Private-Partnership)

Prosjektene er et samarbeid mellom offentlige og private aktører innen «pre-breeding» i Norden.

Målsetningen med PPP prosjektene er å styrke arbeidet med planteforedling i Norden. Dette fremmer bærekraftig bruk av våre plantegenetiske ressurser, noe som er viktig for å sikre fremtiden til landbruket og hagebruksnæringene.

> Les mer om PPP

Flere prosjekter